Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Voornemen tot energieneutraal beheren kantoorgebouw niet relevant bij vaststelling bestemmingsplan

vrijdag 10 februari 2017

ABRvS 14 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2458

Op 14 september 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich uitgelaten over de wens van een bedrijf om energieneutraal te ondernemen in relatie tot de vaststelling van een bestemmingsplan. Het ging in deze zaak om de vaststelling van een bestemmingsplan dat betrekking had op de herontwikkeling van een stationsgebied en waarmee bouwhoogten mogelijk werden gemaakt van onderscheidenlijk 72, 54 en 48 meter.
De appellant in kwestie is eigenaar en verhuurder van een direct naast het plangebied gelegen kantoorgebouw. Appellant stelt dat haar wens om energieneutraal te kunnen beheren door middel van zonnecollectoren belemmerd wordt vanwege de omliggende hoogbouw die door het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. Daarbij vreest appellant in de toekomst te kunnen worden geconfronteerd met wettelijke verplichtingen tot energieneutraal beheren. Bij de vaststelling van het plan had de gemeenteraad hier dus rekening mee moeten houden aldus appellant.
De Afdeling overweegt dat de gemeenteraad niet gehouden was de wens van appellant in zijn afweging te betrekken. Dit vanwege een drietal redenen, namelijk dat (i) appellant bij de vaststelling van het plan geen concrete voornemens kenbaar heeft gemaakt om op of aan haar pand zonnecollectoren aan te brengen, (ii) er geen wettelijke verplichting is om de omgeving zo in te richten dat optimaal gebruik van zonnecollectoren mogelijk is en (iii) vrees voor eventuele toekomstige regelgeving niet voldoende is.
Op grond hiervan had de gemeenteraad de wens van appellant om zonne-energie op te wekken niet hoeven te betrekken bij de afweging om het bestemmingsplan vast te stellen. Deze overweging van de Afdeling laat overigens wel ruimte voor de opvatting dat indien appellant wél een concreet voornemen kenbaar had gemaakt om zonnecollectoren te plaatsen, de gemeenteraad daarmee rekening had moeten houden bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Appellant meent daarnaast dat de gemeenraad gehouden was om een duurzaamheidsparagraaf op te nemen in de toelichting van het bestemmingsplan, waarin de gemeenteraad had moeten ingaan op energiebesparing, energieneutraal bouwen of energieneutraal beheren van gebouwen. Onder verwijzing naar de uitspraken van 11 augustus 2011 (200907207/1/R1) en 22 april 2015 (201409401/1/R6) overweegt de Afdeling dat in afdeling 5.1 van het Bouwbesluit 2012 regels zijn neergelegd over energiezuinigheid die bij de bouw van woningen in acht moeten worden genomen. Deze regeling heeft volgens de Afdeling een uitputtend karakter, zodat geen ruimte bestaat in het bestemmingsplan op dit punt een nadere regeling te treffen. Gelet hierop ziet de Afdeling dan ook geen aanleiding voor een gehoudenheid van de gemeenteraad om de door appellant gewenste paragraaf over duurzaamheid in de toelichting op te nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Matthias Kruisselbrink, E: matthias.kruisselbrink@nysingh.nl | T: 088 752 00 37 | M: 06 12 15 21 23 of Erin Speelman, E: erin.speelman@nysingh.nl | T: 088 752 20 225 | M: 06 27 00 27 99.

Actueel