Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Voorstel wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen voor advies naar Raad van State

vrijdag 17 januari 2020

De ministerraad stemt in met een wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State verzonden. De wijziging van de Wgr moet leiden tot versterking van de politieke controle en democratische legitimiteit.

Wgr

Overheden werken steeds vaker en steeds intensiever met elkaar samen. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt een publiekrechtelijke grondslag voor samenwerking. Op grond van deze wet kunnen bevoegdheden van het lokale bestuur overgeheveld worden naar het bestuur van het samenwerkingsverband. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft geen eigen democratische legitimiteit nu de politieke controle ligt bij de vertegenwoordigingsorganen van de betrokken deelnemers.

Democratische legitimiteit gemeenschappelijke regelingen

Vanuit verschillende hoeken kwamen geluiden dat met de huidige wet de democratische legitimiteit onder druk stond. Uit onderzoek bleek dat gemeenteraden een te grote afstand ervaarden tot de gemeenschappelijke regelingen. Het voor advies ingezonden wetsvoorstel zal daarom aanpassingen en aanvullingen bevatten die bijdragen aan een versterking van de politieke controle en daarmee ook aan de democratische legitimiteit.

Bij consultatie voorgestelde wijzigingen

In 2019 heeft reeds een internetconsultatie plaatsgevonden (26 augustus tot 12 oktober 2019). In het conceptvoorstel zoals deze destijds online stond, werden de voorgestelde wijzigingen ingedeeld in drie categorieën:

  1. Versterken van positie van gemeenteraden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen;
  2. Aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden;
  3. Verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van de regeling.

Vervolg

Het wetsvoorstel zoals deze is verzonden naar de Raad van State wordt echter pas openbaar gemaakt wanneer deze bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Het lijkt er op dat nog steeds aangesloten wordt bij de drie hiervoor genoemde vertrekpunten van wijziging.

Wij blijven dit wetsvoorstel volgen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere juridische aspecten ten aanzien van samenwerking tussen overheden? Neem dan contact op met Patrick Haccou, advocaat bij Nysingh | T: 088 7 52 02 31 | M: 06 22 90 78 06 | E: patrick.haccou@nysingh.nl

Actueel