Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wanprestatie bij planologisch faciliteren

dinsdag 14 februari 2017

Op 18 november 2016 heeft de Hoge Raad op grond van artikel 81 lid 1 RO het door een gemeente ingestelde cassatieberoep verworpen (HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2632). Die uitspraak op zichzelf is niet zo interessant, maar wel de onderliggende uitspraak van het Gerechtshof Den Haag. Deze biedt (nogmaals) inzicht in de verplichtingen die een gemeente op zich laadt, als zij zich jegens een projectontwikkelaar verbindt tot planologische medewerking.

Aansprakelijkheidsbeperking

In het onderhavige geval had de gemeente een inspanningsverplichting op zich genomen. Die bestond eruit dat de gemeente de voor de beoogde ontwikkeling benodigde onherroepelijke planologische besluiten voortvarend tot stand zou brengen. De gemeente had in de overeenkomst met de ontwikkelaar een beperking van haar aansprakelijkheid opgenomen . Deze beperking was zodanig omschreven dat de gemeente, “niet aansprakelijk [zal] zijn voor de gevolgen in het geval dat zij in haar uitoefening van haar publieke functie besluiten moet nemen, zoals naar aanleiding van te honoreren zienswijzen, besluiten van hogere overheden, gewijzigde wet- en regelgeving, die afwijken van de uitgangspunten in deze overeenkomst en/of die niet ten voordele zijn van De Eylaenden (…)”. Deze of vergelijkbare aansprakelijkheidsbeperkingen zijn gebruikelijk. Hiermee maakt de gemeente temeer duidelijk dat op haar een inspanningsverbintenis rust en geen resultaatsverbintenis.

Bestemmingsplan vernietigd

Het bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is het vernietigd door de Raad van State. De reden hiervoor was dat niet uit te sluiten was dat er al woningen in het gebied zouden worden gerealiseerd (in de eerste fase) terwijl de aldaar aanwezige bedrijvigheid nog niet was geëindigd en bouwvoorschriften over de geluidbelasting (vanwege die bedrijvigheid) op de nieuw te bouwen woningen ontbraken. Kortom, de gemeente had haar werk niet goed gedaan.

Gerechtelijke procedure

De ontwikkelaar vordert vervolgens een verklaring voor recht dat de gemeente toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende inspanningsverplichting en (ii) schadevergoeding op te maken bij staat. Het gerechtshof heeft die vorderingen toegewezen. Daarbij zij opgemerkt dat de gemeente een eenvoudig te vermijden fout heeft gemaakt bij de vaststelling van het bestemmingsplan, zodoende de op haar rustende inspanningsverplichting niet met de nodige zorgvuldigheid heeft uitgevoerd en daardoor toerekenbaar is tekortgeschoten.

De hiervoor afgedrukte aansprakelijkheidsbeperking blijkt de gemeente niet te helpen, aangezien deze volgens het Hof de gemeente niet vrijwaart van aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is door toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de inspanningsverbintenis. Dit is zelfs niet het geval als die tekortkomingen pas aan het licht komen als gevolg van tegen het bestemmingsplan ingesteld beroep.

Beperkte werking exoneratie

Deze uitspraak van het Hof maakt nog eens duidelijk dat een gemeente zich weliswaar kan exonereren voor de situatie dat het overeengekomen bestemmingsplan als gevolg van een juiste uitoefening van haar publiekrechtelijke taak niet tot stand komt, maar dat zij zich niet kan vrijpleiten voor haar eigen tekortkomingen bij het tot stand brengen van het bestemmingsplan.

Gemeenten moeten zich realiseren dat een dergelijke exoneratie hen niet bevrijdt van de plicht om zich in te spannen een bestemmingsplan tot stand te brengen. Hierin is voor ontwikkelaars een geruststelling gelegen. Gemeenten die afspreken  een ontwikkeling planologisch te faciliteren, zullen hun best moeten doen.

Neem voor meer informatie over dit of andere bouwrechtelijke onderwerpen contact op met mr. Frank van Beek, advocaat en bouw- en huurrechtspecialist bij Nysingh advocaten – notarissen, E: frank.vanbeek@nysingh.nl | T: 026 – 357 57 20.

Actueel