Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Wetsvoorstel wijziging Awb in verband met de Omgevingswet

donderdag 29 augustus 2019

Op 22 juli jl. is het voorstel om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen in verband met de Omgevingswet en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel bestaat uit drie onderdelen.

  1. Coördinatieregeling

Voorgesteld wordt om de huidige coördinatieregeling in de Awb te vervangen door een regeling die algemeen toepasbaar is, waardoor de bestaande specifieke coördinatieregelingen (onder meer Wro en Tracéwet) kunnen vervallen. In de Omgevingswet worden twee aanvullingen op deze algemene regeling opgenomen:

  • een bijzondere voorziening met het oog op de coördinatie van een omgevingsplan met een omgevingsvergunning;
  • een bevoegdheid tot «indeplaatstreding».
  1. Sanctie op medewerkingsplicht

Ingevolge artikel 5:20 lid 1 Awb is iedereen verplicht aan een toezichthouder medewerking te verlenen. Voorgesteld wordt deze medewerkingsplicht aan te vullen met de mogelijkheid om overtredingen bestuurlijk te handhaven door middel van een last onder bestuursdwang.

  1. Nadeelcompensatie

Het derde onderdeel betreft voorstellen tot aanpassing of intrekking van bijzondere nadeelcompensatieregelingen met het oog op de inwerkingtreding van het onderdeel nadeelcompensatie van de Wns.

Dit wetsvoorstel zal naar verwachting dit najaar in de Tweede Kamer behandeld worden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de Omgevingswet of bijvoorbeeld nadeelcompensatie? Neem contact op met Bas ten Kate | E: bas.tenkate@nysingh.nl | T: 088 752 02 30 | M: 06 53 18 12 14 of één van onze andere specialisten op het gebied van de Omgevingswet.

 

Actueel