Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Zekerheidsstelling bij onteigening

vrijdag 29 december 2017

De rechtbank mag niet afzien van de bepaling dat voor de onteigende partij een som als zekerheid moet worden bepaald voor de voldoening van de verschuldigde schadeloosstelling.

Artikel 54i lid 4 Onteigeningswet luidt:

De rechtbank bepaalt voor de onteigende partij en bekende derde belanghebbenden een som als zekerheid voor de voldoening van de aan ieder van hen verschuldigde schadeloosstelling. Deze som wordt bepaald op het bedrag, waarover overeenstemming is bereikt. Blijkt niet, dat overeenstemming is bereikt, dan wordt die som bepaald tenminste op het bedrag dat ieder is aangeboden, verminderd met het voorschot.

Lees meer op ons Onteigeningsblog

Actueel