Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Online seminar ‘Aanvullingswet grondeigendom’

Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk?


De Aanvullingswet grondeigendom integreert het onteigeningsrecht in de Omgevingswet. Het is een fundamentele wijziging van de bestaande onteigeningssystematiek. Deze drastische stelselwijziging komt vanuit de behoefte van de wetgever aan uniformering van verschillende instrumenten voor grondeigendom in de Omgevingswet. Daarmee zijn in de toekomst de instrumenten onteigening, voorkeursrecht, landinrichting, kavelruil in landelijk en stedelijk gebied en kostenverhaal in dezelfde wet terug te vinden.

Wetgevingstraject

Bij brief van 25 november 2015 heeft de Minister aan de Tweede Kamer toegelicht hoe de onteigeningsprocedure er in de toekomst volgens het kabinet uit zou moeten komen te zien. Daarna vond in april 2016 een rondetafelgesprek over onteigening in relatie tot de Omgevingswet plaats binnen de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Bas ten Kate nam deel aan dit gesprek namens de Vereniging van Onteigeningsadvocaten. Op 1 juli 2016 is de consultatieversie van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gepubliceerd en daarnaast opengesteld voor inspraakreacties.

Kritiek op het wetsvoorstel

Vanuit de praktijk was veel kritiek op het wetsvoorstel. Belangrijk kritiekpunt was bijvoorbeeld het ontbreken van verplichte tussenkomst van een rechter alvorens een onteigening onherroepelijk wordt. Nysingh heeft net als diverse andere partijen op de internetconsultatie Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gereageerd.
In reactie op de internetconsultatie heeft de minister bij brief van 20 januari 2017 aan de Tweede Kamer aangekondigd de voorgestelde onteigeningsprocedure toch aan te passen. In het nieuwe wetsvoorstel zal vanwege alle kritiek niet langer sprake kunnen zijn van onteigening zonder bestuursrechtelijke tussenkomst.

Nieuw wetsvoorstel

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft afgelopen augustus advies uitgebracht over het nieuwe voorstel. Dit advies is inmiddels verwerkt. Nu wordt het nieuwe wetsvoorstel op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden.

Aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt het online seminar volgen van achter uw eigen computer, tablet of smartphone en vragen stellen. U kunt zich opgeven via deze link. Indien u reeds eerder heeft deelgenomen kunt u met uw inloggegevens inloggen en kunt u zich direct aanmelden. Na uw inschrijving ontvangt u een e-mail met daarin uw wachtwoord en vóór het seminar ontvangt u een herinnering met daarin de link waarmee u eenvoudig mee kunt kijken.


Vragen

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Miriam Voogd:
M: miriam.voogd@nysingh.nl | T: 088 752 0237