Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Ambtenarenstatus

Ambtenarenstatus

De WNRA zorgt ervoor dat de huidige Ambtenarenwet drastisch wijzigt. De gewijzigde wet gaat Ambtenarenwet 2017 heten. Volgens de Ambtenarenwet 2017 is ambtenaar degene die werkzaam is krachtens een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever. De werknemer van de overheid is dus ambtenaar. Het is daarom een misverstand om te denken dat met de WNRA de ambtenarenstatus wordt afgeschaft.

Ambtenarenwet 2017 en ambtenarenstatus

De Ambtenarenwet 2017 definieert wie overheidswerkgever is. De belangrijkste daarvan zijn: staat, provincies, gemeenten en waterschappen. En daarnaast de krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen bijvoorbeeld UWV, Kamer van Koophandel, CAK, en Staatsbosbeheer. En de andere dan krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen waarvan een orgaan is bekleed met openbaar gezag waarbij de uitoefening van dat gezag de kernactiviteit van de rechtspersoon vormt bijvoorbeeld DNB en AFM.

Voor de sectoren politie, defensie en rechterlijke macht heeft de WNRA geen gevolgen. In deze sectoren blijft de bestaande ambtelijke rechtspositie van kracht. Dit geldt ook voor onder andere publieke ambtsdragers en bestuurders van een openbaar lichaam of zelfstandig bestuursorgaan.

Er is een groep werknemers die nu nog geen ambtenaar is en die dat bij de inwerkingtreding van de WNRA wel worden. Het gaat dan om werknemers van bijvoorbeeld UWV, SVB en de DNB. Zij hebben nu al een arbeidsovereenkomst en vallen dus niet onder de huidige Ambtenarenwet. De Ambtenarenwet 2017 wordt op hen wel van toepassing.

Omgekeerd zijn er werknemers die nu wel en per 1 januari 2020 geen ambtenaar meer zijn. Daarbij valt te denken aan stichtingen die nu tot de ‘openbare dienst’ worden gerekend en terwijl zij geen orgaan hebben dat met openbaar gezag is bekleed en/of het openbaar gezag niet de kernactiviteit is.

Terug naar WNRA in vogelvlucht