Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Anticiperen op de WNRA

Anticiperen op de WNRAOverheidswerkgevers moeten de tijd tot 1 januari 2020 benutten om goed te kunnen anticiperen op de WNRA en de wijzigingen die dit met zich meebrengt.

In de diverse sectoren worden voorbereidingen getroffen om CAO’s tot stand te brengen, die vanaf 1 januari 2020 moeten gaan gelden. Hoe de materiële rechtspositie van de nieuwe ambtenaar eruit ziet, hangt in de eerste plaats af van deze CAO’s. Overleg daarover vindt veelal op collectief niveau plaats. Het is raadzaam dat individuele overheidswerkgevers de ontwikkelingen nauwgezet en kritisch blijven volgen.

Daarnaast is het voor individuele overheidswerkgevers zinvol om nu al de eigen regelingen, zoals op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ziekteverzuim en verlof, in kaart te brengen. De juridische grondslag van dergelijke regelingen zal straks namelijk wijzigen. Misschien kunnen deze regelingen niet ongewijzigd naast het Burgerlijk Wetboek of de sectorale CAO blijven bestaan. Door dit nu al te inventariseren, is de overheidswerkgever goed voorbereid. Bijvoorbeeld op het maken van een eigen personeelshandboek dat waarschijnlijk naast de sectorale CAO zal moeten gelden.

De WNRA zorgt ervoor dat per 1 januari 2020 van rechtswege een arbeidsovereenkomst ontstaat. Het is dus niet noodzakelijk om met de bestaande ambtenaren uitdrukkelijk een arbeidsovereenkomst te sluiten. Toch kan dit wenselijk zijn. Het is dan noodzakelijk dat de overheidswerkgever weet welke individuele afspraken en toezeggingen in die arbeidsovereenkomst moeten worden opgenomen. In ieder geval zal vanaf 1 januari 2020 met ambtenaren die nieuw in dienst treden, een arbeidsovereenkomst worden gesloten. Het is verstandig om tijdig een model arbeidsovereenkomst gereed te hebben.

Niet in de laatste plaats is het van groot belang dat overheidswerkgevers zich tijdig inwerken in het civiele arbeidsrecht. Met name voor de HR-adviseurs en de juristen, maar ook voor het management, zal er veel veranderen. De scholingsbehoefte zal tijdig in beeld gebracht moeten worden.

Terug naar WNRA in vogelvlucht