Tweedelige online cursus ‘Governance en intern toezicht in het onderwijs’

donderdag 06 oktober 2022 16:00 uur - 17:30 uur Online

Voor wie

Leden van de raad van toezicht en bestuurders in po, vo, mbo, hbo en wo.

Opleidingspunten

geen

Kosten

€ 295

Wie een onderwijsinstelling bestuurt, bestuurt een wereld op zich. Een flinke uitdaging voor colleges van bestuur; maar ook voor de raden van toezicht ligt er een stevige taak.

 

De raden van toezicht ontwikkelen zich naar een steeds professioneler niveau. Toezichthouden is inmiddels een serieus vak geworden. Met sinds kort een eigen Code voor Goed Toezicht.

 

De Code Goed Toezicht van de VTOI zegt over deze taak:

 

‘Goed toezicht dient een publiek belang en vervult zijn maatschappelijke opdracht door zorg te dragen voor de kwaliteit, de continuïteit en de verantwoording van de kinderopvang- en onderwijsorganisaties’.

 

Als raad van toezicht vervult u verschillende rollen. Naast adviseur en klankbord van het college van bestuur vult u de werkgeversrol van het college van bestuur in en houdt u toezicht. Op de werkgeversrol en de toezichthoudersrol gaat onderwijsrecht- en arbeidsrechtspecialist Johanneke Bos in deze tweedelige online cursus nader in. Want toezichthouden is een vak apart en hoe doet u dat op een goede wijze? Met veel plezier en passie neemt Johanneke u daarin mee en maakt zij de vertaalslag van theorie naar praktijk.

 

Data en onderwerpen

Deel 1: De rol van de toezichthouder
Datum: donderdag 6 oktober van 16:00 – 17:30 uur

 

De Code Goed Toezicht noemt een aantal elementen waar de raad van toezicht over moet (gaan) beschikken, zoals een toezichtsvisie, toezichtskader en toetsingskader maar ook een doordachte en diverse samenstelling van de raad van toezicht, goede organisatie en proactieve opstelling en in- en externe verbinding (de netwerkrol). In deel 1 van de online cursus gaat Johanneke in op de rol van de toezichthouder en zal daarbij stilstaan bij o.a. de volgende onderwerpen:

 

• taken, rechten en plichten (uit wet, Code Goed Toezicht en Code Goed Bestuur) van de (leden van de) raad van toezicht bij een onderwijsinstelling;
• de organisatie van de raad van toezicht: taakverdeling/commissies, profielen, werving en selectieprocedure, (de voor-)vergadering en verslaglegging;
• toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader en reglement raad van toezicht;
• de informatievoorziening: welke informatie heeft u als toezichthouder minimaal nodig? En hoe komt u daaraan?;
• de dialoog rondom het Meerjaren Strategisch Beleidsplan en andere strategische of impact hebbende besluiten: welke vragen stelt u? De stakeholders en belangen, hoe betrekt en weegt u die als raad van toezicht en hoe gaat u om met de follow-up;
• verantwoording en transparantie.

 

Deel 2 : De rol van de werkgever
Datum: donderdag 13 oktober van 16:00 – 17:30 uur

 

In deel 2 komt de rol van de werkgever aan bod. Wat nu als blijkt dat de visies van het college van bestuur en de raad van toezicht (over ieders rol, over wat nodig is voor kwaliteit en continuïteit, ect.) uiteenlopen? Wat als de raad van toezicht wordt overvallen door een voorgenomen fusie in een vergevorderd stadium? Hoe gaat u dan het gesprek aan, wat kunt u wel en niet doen en hoe lost u de situatie op?

 

• het wettelijk kader (kort): rechtspersoonrechtelijke band (statutair bestuurder) en arbeidsrechtelijke band (werknemer/opdrachtnemer), Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (de Wbtr) i.r.t. ontslag statutair bestuurder van de Stichting;
• het gesprek over het functioneren/de gang van zaken met de bestuurder;
• wat kunt u wel en niet doen/rolzuiverheid en rolvastheid;
• voorgenomen besluit tot schorsing of ontslag: welke stappen in welke volgorde?;
• rol medezeggenschap, Wet Normering topinkomens/cao aanspraken/contractuele beëindigingsvergoeding en communicatie/persgevoeligheid;
• wat te doen bij en met (tijdelijke) afwezigheid en vervanging.

 

Vanaf uw werkplek

De cursus wordt gegeven via het programma Webex en is te volgen via uw computer. U kunt ‘live’ vragen stellen aan de docent. Zo ontvangt u informatie die u direct kunt gebruiken.

 

Kosten en aanmelden

De kosten voor uw deelname bedragen € 295,- per persoon, exclusief btw. U ontvangt een factuur op het door u opgegeven factuuradres. Deze factuur dient voor aanvang van de online cursus voldaan te zijn. U kunt zich aanmelden via de ‘meld-je-aan-button’ bovenaan deze pagina.

Meer informatie

Voor vragen over dit evenement en/of uw deelname kunt u contact opnemen met Karin Jurriaans. Zij helpt u graag verder.

Spreker

Johanneke Bos

Advocaat, Partner
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content