Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In deze nieuwe wet worden de regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving samengevoegd.

Naast het samenbrengen van bestaande regelgeving, brengt de Omgevingswet ook belangrijke wijzigingen met zich. Zo komt er een nieuw digitaal stelsel waarmee eenvoudig inzichtelijk moet worden welke regels ten aanzien van de fysieke leefomgeving voor welke locatie gelden. Ook komt er een belangrijkere rol voor participatie: belanghebbenden moeten in een vroegtijdig stadium bij nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen worden betrokkenen.

Ook moet de Omgevingswet voor meer flexibiliteit en afwegingsruimte voor het bevoegd gezag zorgen. Gemeenten krijgen onder de Omgevingswet meer mogelijkheden om zelf te bepalen welke regels met betrekking tot de fysieke leefomgeving op een specifieke locatie passend zijn. Met maatwerkvoorschriften in het omgevingsplan kunnen gemeenten regels vaststellen die strenger of soepeler zijn dan de algemene regels in de AMvB’s.

De AMvB’s

Met de Omgevingswet treden ook vier nieuwe AMvB”s in werking: het Omgevingsbesluit, Besluit bouwwerken leefomgeving, Besluit activiteitenleefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze AMvB’s bevatten de nadere uitwerking van de regels van de Omgevingswet. Ook het overgangsrecht wordt in belangrijke mate geregeld in één van de AMvB’s.

Wetten die opgaan in de Omgevingswet

Maar liefst 26 Wetten, 60 AMvB’s en 75 ministeriële regelingen zullen door de Omgevingswet (gedeeltelijk) komen te vervallen, waaronder de:

  • Wro
  • Wabo
  • Wet Natuurbescherming
  • Woningwet
  • Wet Milieubeheer
  • Waterwet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen onder meer ook het Activiteitenbesluit, het Besluit ruimtelijke ordening, het Besluit omgevingsrecht en het Bouwbesluit 2012.

Meer weten?

In 2021 organiseert Nysingh meerdere online cursussen over verschillende aspecten van de Omgevingswet. Op 11 februari 2021 verzorgt Maarten van Nijendaal de eerste cursus over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. Tijdens de cursus zal een overzicht worden gegeven van de belangrijkste thema’s in de Omgevingswet en de AMvB’s. Na de cursus heeft u een overzicht van de hoofdlijnen van de wet en weet u waar en op welke wijze de bestaande wetgeving terugkomt in de Omgevingswet.

Een volledig overzicht van de cursussen over de Omgevingswet vindt u op onze website.