In deze zaak bij de Rechtbank Amsterdam lag de vraag voor of er tussen ID&T en verzekeraars (Nationale Nederlanden, Reaal, Amlin en Chubb) een evenementenverzekering tot stand is gekomen en zo ja, of die overeenkomst dekking biedt bij annulering van evenementen vanwege het Covid-19 virus (Corona).

Feiten

ID&T is een evenementenbedrijf dat met 10 dance-evenementen per jaar marktleider in Nederland is. Na beëindiging van een in de Verenigde Staten afgesloten evenementenverzekering, is in het najaar van 2019 verzekeringsmakelaar Klap B.V. ingeschakeld, die eind 2019 de in 2020 te verzekeren evenementen heeft aangeboden op de assurantiebeurs.

 

Dit heeft geleid tot een offerte van Nationale Nederlanden op 19 december 2019, waarin NN bericht dat zij voor 25% een leadaandeel op de polis wilde nemen. De Algemene Voorwaarden Evenementenverzekering Klap 2011 zijn van toepassing verklaard. In die voorwaarden staat onder meer artikel 15 opgenomen waarin wordt bepaald dat de beslissingen van NN als leadverzekeraar ten aanzien van onder meer schades door de overige verzekeraars worden gevolgd.

 

De verzekeraars Chubb, Amlin, Reaal en Avéro hebben voor het overige deel ingetekend.

 

Op 9 januari 2020 is de offerte naar de tussenpersoon van ID&T gezonden.

 

Op 28 januari 2020 heeft Chubb aan Klap over een andere klant bericht dat met ingang van 27 januari 2020 voor alle evenementen gold dat schade veroorzaakt of ontstaan in verband met onder meer een uitgebroken pandemie niet verzekerd is. Op 14 februari 2020 heeft Chubb in algemene zin bericht dat het alleen gold voor Corona.

 

Op 26 februari 2020 heeft Amlin aan Klap bericht dat per die datum alleen nog polissen zouden worden geaccepteerd waarin een uitsluiting voor besmettelijke ziekten is opgenomen. Voor polissen waarop Amlin al een akkoord had gegeven, geldt dit niet.

 

Op 27 februari 2020 heeft NN aan Klap gemaild dat vanaf die datum in elke nieuwe offerte of nieuwe polis een uitsluitingsclausule voor epidemieën, pandemieën en besmettelijke ziekten wordt opgenomen.

 

Op 28 februari 2020 heeft Reaal aan Klap bericht dat zij in haar evenementenpolissen ‘het coronavirus opneemt’ (bedoeld zal zijn een uitsluiting voor schade als gevolg van het virus).

 

Op 3 maart 2020 heeft ID&T aan haar tussenpersoon laten weten dat zij gebruik wilde maken van het aanbod (de offerte) dat op 9 januari 2020 werd ontvangen. Dit heeft de tussenpersoon op 4 maart 2020 doorgestuurd naar Klap, die het op haar beurt diezelfde dag naar de verzekeraars heeft doorgestuurd. NN heeft daar op 10 maart 2020 op gereageerd met de strekking dat de offerte van ID&T was geaccepteerd en dat NN dekking biedt zonder uitsluiting. Volgens NN moesten de overige verzekeraars het op hun eigen merites beoordelen. Eerder die dag had Avéro laten weten de offerte voor haar aandeel in te trekken.

 

Op 12 maart 2020 heeft de overheid bekend gemaakt dat evenementen met meer dan 100 mensen dienden te worden afgelast. Daaropvolgend is namens ID&T om dekking verzocht onder de evenementenverzekering die zij via Klap heeft afgesloten voor de evenementen die zij in de periode van maart tot september 2020 noodgedwongen heeft afgelast.

Reactie van de verzekeraars

  • Hierop heeft Avéro haar aandeel van 25% bevestigd met uitsluiting van besmettelijke ziektes waaronder het coronavirus;
  • Amlin heeft op 12 maart 2020 haar aandeel van 10% in de verzekering bevestigd, met de opmerking dat dit los stond van de discussie over het coronavirus. Op 18 maart 2020 heeft Amlin aanvullend bericht dat zij alleen nog bereid was deel te nemen aan de verzekering indien er een uitsluiting geldt voor epidemieën en besmettelijke ziekten;
  • NN heeft op 13 maart 2020 haar aandeel in de verzekering bevestigd, maar zich op het gebied van corona-gerelateerde schade alle rechten en weren voorbehouden;
  • Chubb heeft op 13 maart 2020 haar aandeel van 15% in de verzekering bevestigd, maar zich daarbij beroepen op een dekkingsuitsluiting in verband met Corona;
  • Reaal heeft op 13 maart 2020 bericht dat geen verzekeringsovereenkomst tot stand was gekomen met als argument dat haar offerte door ID&T niet binnen een redelijke termijn was aanvaard.

Is er een verzekeringsovereenkomst tot stand gekomen?

De rechtbank oordeelt dat ID&T uit de verklaringen en gedragingen van de verzekeraars redelijkerwijs heeft mogen begrijpen dat tussen ID&T en ieder van hen een verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Immers, in de e-mail van Klap van 4 maart 2020 heeft Klap namens ID&T duidelijk te kennen gegeven dat ID&T de offerte van 9 januari 2020 heeft geaccepteerd waarop de Algemene Voorwaarden Evenementenverzekering Klap 2011 van toepassing waren. Nu NN op 10 maart 2020 heeft bericht dat de offerte geaccepteerd was, is de overeenkomst tot stand gekomen. Voor de vraag of dit ook geldt voor de andere verzekeraars is artikel 15 van de polisvoorwaarden irrelevant, nu die voorwaarde enkel geldt bij een tot stand gekomen verzekering. Voor de overige verzekeraars moet het dus apart worden beoordeeld.

 

Reaal heeft op 11 maart 2020 bericht dat zij NN zou volgen, waardoor voor haar de overeenkomst tot stand is gekomen. Het bericht van Reaal op 13 maart 2020 dat ID&T de offerte niet binnen een redelijke termijn zou hebben geaccepteerd, kwam dus te laat. Amlin heeft desgevraagd haar aandeel bevestigd en Chubb heeft de polis digitaal geaccordeerd. Voor deze verzekeraars is daarmee de overeenkomst tot stand gekomen. De rechtbank laat Avéro onbesproken, omdat zij geen partij is in deze procedure.

Dekking voor schade als gevolg van het Coronavirus?

Nu met alle verzekeraars een overeenkomst tot stand is gekomen, is de vraag of er ook dekking is voor schade (het afgelasten van evenementen) als gevolg van het Coronavirus.

 

Evident is dat ID&T een overeenkomst wilde zonder Corona-uitsluiting. De polisvoorwaarden bevatten geen uitsluiting voor Corona. Daarbij heeft NN op 10 maart 2020 Klap bericht dat de offerte van ID&T was geaccepteerd zonder corona-uitsluiting. Het bericht van NN op 13 maart 2020 dat zij geen corona-dekking wilde bieden, heeft ID&T mogen opvatten als een eenzijdige wijziging waarmee zij niet akkoord hoefde te gaan.

 

Ondanks de ‘to follow clausule’ (artikel 15 van de polisvoorwaarden) moet volgens de rechtbank voor de andere verzekeraars afzonderlijk worden beoordeeld of er dekking is voor schade wegens Corona. ID&T wist immers in de periode rond het aangaan van de verzekering dat de vraag speelde of elke verzekeraar Corona-dekking wilde bieden. Bovendien erkent ID&T dat voor Avéro geldt dat er geen Corona-dekking is. Voor Reaal geldt dat zij te kennen heeft gegeven NN te volgen. Voor Amlin geldt dat zij al akkoord had gegeven voor de offerte en daarna pas de uitsluiting liet gelden voor nieuwe polissen. Het voorbehoud nadien voor Corona is een eenzijdige wijziging waarmee ID&T niet akkoord hoefde te gaan. Dit geldt ook voor Chubb. Kortom, voor alle verzekeraars geldt dus dat zij dekking dienen te bieden voor het moeten afgelasten van evenementen als gevolg van Corona.

Tot slot

De verzekeraars hadden de verplichting om dekking te bieden kunnen voorkomen door in de periode tussen afgifte van de offerte en het aanvaarden daarvan door ID&T in duidelijke bewoordingen en niet in algemene zin Klap te berichten dat de offerte werd herzien. Ofwel de offerte tijdig (dus voor aanvaarding) in te trekken zoals Avéro heeft gedaan. Een andere escape zou zijn geweest om aan te tonen dat vóór de aanvaarding van de offerte duidelijk was dat evenementen vanwege Corona afgelast moesten worden, waarmee niet voldaan zou zijn aan het onzekerheidsvereiste. Daarvan is echter niet gebleken.