Op 28 januari 2020 is het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen door de Tweede Kamer. Belangrijk onderdeel van dit wetsvoorstel is het vervallen van de preventieve ontslagbescherming van stichtingsbestuurders. Vooral voor de zorgsector zal dit gevolgen hebben.

Hoe zit het ook alweer met de positie van de stichtingsbestuurder bij ontslag?

Stichtingsbestuurders hebben op grond van de huidige wetgeving preventieve ontslagbescherming. Als de Raad van Toezicht afscheid wil nemen van een bestuurder en daar met die bestuurder geen overeenstemming over kan bereiken, is tussenkomst van de rechter vereist. Het wetsvoorstel brengt hier verandering in.

 

Het wetsvoorstel trekt de positie van de stichtingsbestuurder gelijk met de positie van een bestuurder van een BV of NV: de Raad van Toezicht kan de stichtingsbestuurder in beginsel ontslaan zonder tussenkomst van de rechter. Dit betekent echter niet dat de Raad van Toezicht de stichtingsbestuurder zomaar kan ontslaan. De Raad van Toezicht zal hiervoor wel een goede grond moeten aanvoeren. Deze grond zal de Raad van Toezicht ook moeten kunnen onderbouwen. In de praktijk zal het vaak gaan om een gebrek aan vertrouwen. Bovendien geldt dat de bestuurder voorafgaand aan het ontslag moet worden gehoord. En indien de bestuurder het niet eens is met het ontslag, kan deze de rechter altijd achteraf vragen het ontslag te toetsen. De rechter kan het ontslag niet terugdraaien maar wel de bestuurder een (hoge) ontslagvergoeding toekennen in aanvulling op de wettelijke transitievergoeding.

Ontslagbescherming

 

Het verlies aan ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder zou kunnen worden gecompenseerd door al bij indiensttreding van die bestuurder – met inachtneming van de grenzen van de Wet Normering Topinkomens – afspraken te maken over de vergoeding die wordt betaald bij ontslag. Ook de Raad van Toezicht is immers gebaat bij een bestuurder die zijn werk in vrijheid kan verrichten.

 

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter behandeling bij de Eerste Kamer. Onduidelijk is dus nog of en zo ja, wanneer deze wet zal worden ingevoerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn van de Mortel, E: martijn.vandemortel@nysingh.nl | T: 088 752 01 31 | M: 06 20 11 76 97 of Sophie Mulder, E sophie.mulder@nysingh.nl| T: 088 752 01 21 | M: 06 510 50 472.