Maatregelen gericht op het beschermen van banen en inkomens engevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grote bedrijven.

Afgelopen maandag 16 maart 2020 bespraken wij al een aantal maatregelen die genomen kunnen worden om de financiële gevolgen als gevolg van het coronavirus te beperken. Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt. De maatregelen zijn gericht op het beschermen van banen en inkomens en trachten de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grote bedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen er voor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbruggingsregeling en maken het via soepelere belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat de liquiditeiten (beter) op peil gehouden kunnen worden. Met de maatregelen zijn vele miljarden euro’s gemoeid.

De nieuwe maatregelen zijn:

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die een omzetverlies van minimaal 20 procent verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Daartoe heeft het kabinet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. De NOW wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en vervangt de huidige regeling werktijdverkorting. Op basis van de NOW kunnen ondernemers een tegemoetkoming van maximaal 90 procent (afhankelijk van het omzetverlies) aanvragen. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80 procent van de gevraagde tegemoetkoming. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat geen personeel ontslagen mag worden op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de subsidieperiode. Ondernemers kunnen op basis van de NOW (met terugwerkende kracht) een tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Aanvragen die zijn gedaan voor werktijdverkorting zullen worden afgehandeld op basis van de NOW.

2. Ondersteuning zelfstandige ondernemers

Het kabinet komt ook zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’er s tegemoet. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomstensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. De gemeenten vullen het inkomen aan tot het sociaal minimum. De verstrekte vergoedingen hoeven niet te worden terugbetaald en er vindt geen vermogens- of partnertoets plaats. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Uitstel belasting en verlaging boetes

Op 16 maart 2020 schreven wij reeds over de mogelijkheid om eenvoudiger uitstel van belastingen aan te vragen. Na een dergelijk verzoek stopt de belastingdienst met de invorderingen. De individuele beoordeling van het verzoek vindt op een later moment plaats waarbij de gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet tijdig betalen hoeven niet betaald te worden. De invorderingsrente die normaal gesproken verschuldigd is met het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4 procent naar bijna 0 procent.

Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Maandag 16 maart 2020 schreven wij reeds over de Verruiming van de Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB). Op basis van deze regeling staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier, vaak een bank, verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Met de verruimingsmaatregel die per 16 maart 2020 is ingegaan, wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

 

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft voorgesteld om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de Garantie Ondernemingsfinanciering helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50 procent garantie op bankleningen en bankgaranties (minimaal 1,5 miljoen 0 maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt nu tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

 

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen onder de BKMB en GO doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij hun kredietverstrekker.

5. Rentekorting kleine ondernemers op Qredits-microkredieten

Voor kleine en startende ondernemingen is het vaak lastig om via de bank aan een financiering te komen. Veel kleine en startende onderneming hebben daarom een financiering afgesloten bij mircokredietenverstrekker Qredits. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en wordt de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2 procent. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft er naar om deze tijdelijke verruiming van de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten zo snel mogelijk open te kunnen stellen.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in overleg om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat daarbij in het bijzonder om toeristenbelasting.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder, zoals de horeca- en de reisbranche. Deze misgelopen inkomsten kunnen moeilijk ingehaald worden wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet werkt daarom aan een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. De betreffende regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Conclusie

Met de genomen maatregelen zal de rust onder de werknemers en de zelfstandigen enigszins terugkeren maar zal voor veel ondernemers uiteindelijk niet tot de oplossing leiden. Veel maatregelen zijn gericht op uitstel van betalingen (belastingmaatregelen) en het makkelijker aantrekken van krediet. Uiteindelijk dienen leningen terugbetaald te worden en dienen de belastingen dan ook voldaan te worden. De inhoud van de compensatieregeling zal mede daarom erg belangrijk zijn. Kortom: met de op dit moment genomen maatregelen zijn de problemen voor ondernemers zeker niet voorbij.