Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De AFM en DNB houden toezicht op deze regelgeving en kunnen boetes opleggen.

Als ondernemingen extra garantie aanbieden op hun producten is mogelijk sprake van verzekeren. In deze gevallen moet voldaan worden aan de regels voor verzekeren uit de Wet op het financieel toezicht (Wft), gebaseerd op de Richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). De AFM en DNB houden toezicht op deze regelgeving en kunnen boetes opleggen.

Verzekering gedefinieerd

Met name bij het aanbieden van een garantie wordt niet altijd bedacht dat mogelijk sprake is van verzekeren. Het verzekeringsrecht geeft in artikel 7:925 lid 1 BW voor de term “verzekering” de volgende definitie:

Verzekering is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verzekeraar, zich tegen het genot van premie jegens haar wederpartij, de verzekeringnemer, verbindt tot het doen van een of meer uitkeringen, en bij het sluiten der overeenkomst voor partijen geen zekerheid bestaat, dat, wanneer of tot welk bedrag enige uitkering moet worden gedaan, of ook hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren. […]

 

Sprake moet zijn van uitkeringsplicht ten gevolge van een “onzeker voorval”. Bij het aanbieden van een aanvullende garantie, waarvoor door afnemer aanvullend betaald wordt, zal snel sprake zijn van een verzekering. Dat bij een garantie over het algemeen geen “uitkering” in geld plaatsvindt staat niet in de weg aan de kwalificatie van een aanvullende garantie als verzekering.

 

Of de DNB een garantie ook aanmerkt als garantie is afhankelijk van de vraag of de garantie “naar maatschappelijke opvattingen” moet worden aangemerkt als verzekering. De DNB heeft aangegeven dat indien de garantie ziet op bestaande eigenschappen en tekortkomingen van het product een garantie daadwerkelijk als garantie gezien kan worden. Wanneer de garantie ook ziet op externe factoren zoals van buitenkomende schade, verlies of diefstal is echter sprake van een verzekering.

DNB-vergunningsplicht en toezicht voor verzekeraars

Ten eerste is voor het aanbieden/sluiten van een verzekering in principe een vergunning van de DNB vereist. De DNB houdt ook toezicht op de houders van deze vergunningen.

 

Bepaalde kleine verzekeraars kunnen worden vrijgesteld van de vergunningsplicht en het toezicht. Omdat onder meer is vereist dat deze kleine verzekeraars geen ander bedrijf uitoefenen dan dat van verzekeraar, biedt deze vrijstellingsmogelijkheid geen oplossing voor ondernemingen die garanties aanbieden in combinatie met de door hen geleverde producten of diensten.

 

Als de aanbieder van een verzekering geen risico loopt, is doorgaans geen sprake van verzekeren. Er is dan ook geen DNB-vergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan de telefoon-, auto- en fietsverkopers die een uitgebreide garantie of verzekering aanbieden bij hun producten.

AFM-vergunningsplicht en toezicht bij bemiddeling

Ten tweede geldt bij bemiddeling een AFM vergunningsplicht. Gezien de zeer ruime definitie van bemiddelen (artikel 1:1 Wft) is al snel sprake van bemiddeling.

 

Onder voorwaarden geldt een vrijstelling voor de AFM-vergunningsplicht. De voorwaarden zijn:

 • de verzekering is een aanvulling op een goed of dienst;
 • deze dekt het risico van defect, verlies of beschadiging of niet-gebruik van goed/dienst;
 • de premie op jaarbasis pro rata berekend is max. € 600 (of bij een dienst van 3 maanden of korter max. € 200).

 

In de praktijk zien wij dat een beroep op de vrijstelling gezien de lage premiegrens vaak niet haalbaar is. In dat geval dient de bemiddelende aanbieder van het hoofdproduct en de aanvullende verzekering te beschikken over een AFM-vergunning om te bemiddelen. Deze partijen moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden ten aanzien van vakbekwaamheid en informatieverstrekking.

 

Als wordt bemiddeld en de vrijstelling niet van toepassing is, is maatwerkadvies doorgaans vereist. Wij kunnen adviseren over mogelijke alternatieve oplossingen zoals het optreden als “verbonden bemiddelaar”, als “aangesloten onderneming” of over de mogelijkheden gebruik te maken van een constructie waarin de bemiddelaar optreedt als verzekeringnemer.

 

Wij wijzen er kort op dat verplichte koppelverkoop van een verzekering bij een roerende zaak of een dienst verboden is.

 

Wij houden in onze advisering rekening met de internationale business van de betrokken ondernemingen. Onder andere door keuzemogelijkheden in de Europese regelgeving zijn de regels binnen Europa verschillend geïmplementeerd. Wij houden daarnaast rekening met de laatste opvattingen van de AFM. Daarbij is van belang dat de BOVAG zich tegen de AFM-vergunningsplicht heeft gekeerd en dat “na de zomer” van 2019 een nadere standpuntbepaling van de AFM wordt verwacht.

To do

Verzekeren

 • Ga na of u mogelijk verzekert, met name ook indien u dat niet zo noemt.
  • Neem bij twijfel contact op.
  • Wij kunnen een onderbouwde juridische analyse maken en deze eventueel voorleggen aan de DNB.

 

Bemiddelen

 • Ga na of u mogelijk bemiddelt in verzekeringen.
  • Van bemiddeling is al snel sprake.
 • Zorg ervoor dat u niet in strijd handelt met het verbod tot koppelverkoop.
 • Controleer of de vrijstelling van toepassing is.
  • De maximumpremie voorkomt vaak een beroep op de vrijstelling.
 • Bij bemiddeling zonder vrijstelling is maatwerk-advies wenselijk.
  • Een oplossing kan mogelijk gevonden worden in de constructies “verbonden bemiddelaar”, “aangesloten onderneming” en “verzekeringnemer/verzekerde”.