Het COVID-19-coronavirus heeft zijn weerslag op de bedrijven in Nederland. De werkzaamheden of omzet van uw onderneming kunnen hierdoor aanzienlijk afnemen.

De afgelopen dagen zijn door veel werkgevers aanvragen ingediend voor werktijdverkorting. Deze regeling was echter niet berekend op de ongekende werkvermindering zoals die nu optreedt. De Regeling Werktijdverkorting (wtv) is dan ook per direct door het Kabinet ingetrokken.

 

Het Kabinet heeft op 17 maart 2020 een nieuwe tijdelijke maatregel geïntroduceerd: het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling wordt nu verder uitgewerkt.

 

De hoofdlijnen van de regeling zijn al bekend en zullen besproken worden in deze alert.
Let op: Op dit moment is het nog niet mogelijk om de aanvraag voor de tegemoetkoming op basis van het NOW in te dienen bij het UWV. Het is nog onbekend wanneer het UWV de regeling exact zal invoeren.

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen. Bovendien is de intentie van het Kabinet deze financiële tegemoetkoming sneller te doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers. De tegemoetkomingsregeling staat namelijk los van de WW. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract.

Voorwaarden tegemoetkoming op basis van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming op basis van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • de werkgever verwacht minstens 20% omzetverlies;
  • de omzetdaling ziet op de periode vanaf 1 maart 2020;
  • de werkgever mag voor het personeel geen ontslag aanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen in de periode waarover tegemoetkoming wordt ontvangen.

Duur tegemoetkoming

De tegemoetkoming geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom.
Bij het wegvallen van 100% van de omzet, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Bij 50% minder omzet bedraagt de tegemoetkoming 45% en bij 25% minder omzet is de tegemoetkoming 22,5%.

 

De werkgever betaalt het loon aan de betrokken werknemers 100% door in de periode van de tegemoetkoming. Het UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest, op basis waarvan de definitieve hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Wat indien u al een aanvraag voor werktijdverkorting heeft ingediend?

1. U had al een werktijdverkorting-vergunning aangevraagd én gekregen.
Uw werktijdverkorting-vergunning blijft van kracht. Een verlenging van deze vergunning is niet mogelijk, maar u kunt bij een verlenging wel gebruik maken van de nieuwe NOW-regeling.

2. U had al een werktijdverkorting-vergunning aangevraagd, maar deze was afgewezen.
U kunt een nieuwe aanvraag indienen op basis van de nieuwe NOW-regeling.

3. U had al een werktijdverkorting-vergunning aangevraagd, maar daar had u nog geen antwoord op gekregen.
Uw aanvraag wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe NOW-regeling. U ontvangt bericht over de aanvullende gegevens die u nog moet aanleveren.

Wanneer kunt een aanvraag voor de NOW-regeling indienen?

Op dit moment kunt u nog geen aanvraag bij het UWV indienen. Er wordt hard gewerkt hier zo spoedig mogelijk verandering in te brengen. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Vragen?

Wij horen het graag van u als u vragen heeft over de tegemoetkoming op basis van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. Wij helpen u graag. Neemt u in dat geval contact op via het e-mailadres: corona@nysingh.nl.