Veel gestelde vragen & antwoorden!

1. Moet ik als werkgever een mondkapje voor het ov betalen voor mijn werknemer?

Een werknemer is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij van zijn woning naar zijn werk reist. Daarom heeft een werknemer geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding en dus ook niet op een vergoeding voor een mondkapje. Uiteraard kunnen over de reiskostenvergoeding andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of de cao., De zorgplicht van de werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving reikt niet zo ver dat een werkgever mondkapjes aan zijn werknemer moet aanbieden om te reizen met het openbaar vervoer. Dit is anders wanneer een werknemer voor zakelijke afspraken verplicht is gebruik te maken van het openbaar vervoer: in dat geval moet de werkgever wel een mondkapje verstrekken of vergoeden.

2. Mag ik mijn werknemer verbieden deze zomer op vakantie te gaan in het buitenland?

Als werkgever kunt u uw werknemer in beginsel niet verbieden naar het buitenland op vakantie te gaan. U kunt uw werknemer wel sterk afraden om naar bepaalde landen of gebieden af te reizen, maar u kunt niet de vakantiebestemming van uw werknemer bepalen. U kunt een reisbeleid opstellen, waarin u uw werknemer voorafgaand aan de vakantie duidelijk informeert wat bijvoorbeeld de consequenties zijn voor het loon als hij afreist naar een gebied met kleurcode oranje en na thuiskomst vanwege quarantaine geen werkzaamheden kan verrichten.

 

3. Moet ik het loon van mijn werknemer doorbetalen als deze na vakantie in quarantaine moet?

De Rijksoverheid adviseert dringend aan iedereen, die uit een oranje gebied komt, om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. De wet bepaalt dat een werknemer recht heeft op betaling van loon als hij of zij niet werkt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer behoort te komen. Inmiddels duurt de coronacrisis al meerdere maanden en is iedereen op de hoogte van de gevolgen en de besmettelijkheid van het virus. De reisadviezen en richtlijnen van de overheid bij reizen zijn ook algemeen bekend. Als een werknemer dan nu toch nog voor vakantie afreist naar een oranje gebied, dan accepteert deze dat hij bij terugkomst door de werkgever wordt verplicht conform het advies van de overheid in quarantaine te gaan. Als deze werknemer tijdens de quarantaine niet thuis kan werken, dan zou je als werkgever kunnen stellen dat de werknemer geen recht heeft op betaling van het loon, doordat de oorzaak voor het niet kunnen werken voor risico van de werknemer komt. Van belang hierbij is wel dat de werknemer voorafgaand aan de vakantie is geïnformeerd over de mogelijke consequenties door bijvoorbeeld een reisbeleid.

4. Hoe voorkom ik dat mijn werknemers in het najaar massaal vakantie opnemen?

Volgens de vakantiedagenwetgeving is het verzoek van de werknemer voor het opnemen van vakantiedagen in een bepaalde periode leidend. Een werknemer, die nog geen vakantie heeft opgenomen of heeft gepland, zou een verzoek kunnen indienen om zijn vakantiedagen allemaal in het najaar op te kunnen nemen. U mag dat verzoek alleen weigeren wegens ‘gewichtige redenen’. Wanneer meerdere werknemers in het najaar tegelijkertijd vakantie willen opnemen, kan dit voor problemen zorgen binnen uw organisatie. Er kan dan sprake zijn van gewichtige redenen (maar dat is een zware toets, waar alleen aan wordt voldaan wanneer bijvoorbeeld sprake is van een ernstige verstoring van de bedrijfsprocessen door de afwezigheid van de werknemer). Voor de werknemer is van belang te beseffen dat de wettelijke vakantiedagen vervallen binnen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Voor u als werkgever is van belang de werknemer een redelijke termijn te geven om deze vakantiedagen tijdig voor de vervaltermijn op te kunnen nemen. Als een werknemer deze zomer nog geen verlof gepland heeft, kunt u als werkgever de werknemer op de vervaltermijn wijzen en vragen vakantiedagen op te nemen. Een werknemer is weliswaar niet verplicht aan zo’n verzoek gehoor te geven, maar loopt wel het risico dat zijn wettelijke vakantiedagen vervallen wanneer deze niet tijdig worden opgenomen.

5. Mag een werknemer zijn vakantie intrekken?

Als werkgever bent u niet verplicht in te stemmen met een verzoek van een werknemer tot het intrekken of verschuiven van vakantiedagen. U kunt het verzoek van uw werknemer afwijzen en uw werknemer verplichten het aangevraagde en al goedgekeurde verlof volgens planning op te nemen. Dat is zeker redelijk als uw organisatie minder werk heeft door een rustige zomerperiode.

6. Heeft een werknemer recht op thuiswerken?

Een werknemer heeft geen onvoorwaardelijk wettelijk recht op thuiswerken, maar kan bij u als werkgever op grond van de Wet flexibel werken wel een verzoek indienen tot aanpassing van zijn arbeidsplaats naar thuiswerken. De werknemer moet minimaal 26 weken bij u in dienst zijn en het verzoek schriftelijk twee maanden voor de ingangsdatum van de aanpassing indienen. Als u het verzoek wilt afwijzen, bent u verplicht hierover met de werknemer te overleggen en de afwijzing schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer te bevestigen.

7. Ben ik als werkgever verantwoordelijk voor de thuiswerkplek van mijn werknemer?

De werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige thuiswerkplek voor de werknemer, maar de mate waarin de werkgever daar invulling aan kan geven is afhankelijk van wat redelijkerwijs gevergd kan worden. Zo is in het Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen dat de thuiswerkplek ergonomisch moet worden ingericht. Als een werknemer structureel gaat thuiswerken, is het raadzaam de afspraken hierover duidelijk vast te leggen (bijvoorbeeld in een thuiswerkovereenkomst), met o.a. de werk- en pauzetijden, de bereikbaarheid van de werknemer en de ergonomische eisen die aan de werkplek worden gesteld. U kunt de werknemer ook aanbieden thuis door een deskundige een werkplekonderzoek te laten doen. Een werknemer kan u als werkgever namelijk aansprakelijk stellen voor schade aan zijn of haar gezondheid als gevolg van thuiswerken, bijvoorbeeld omdat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden door niet te zorgen voor een ergonomische werkplek.

8. Mag ik als werkgever de temperatuur opmeten van mijn werknemer?

Wanneer een werkgever de lichaamstemperatuur van zijn werknemers meet, zal hij meestal bezig zijn met het verwerken van medische gegevens. Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Het is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verboden om deze medische gegevens als werkgever te verwerken. Als de gegevens in een geautomatiseerd systeem terechtkomen is er al sprake van verwerking. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten dat alleen in het geval dat enkel de temperatuur wordt afgelezen en de informatie niet wordt geregistreerd (en dus ook nergens in een bestand terecht komt), de AVG niet van toepassing is.

 

Vragen?

Wij horen het graag van u als u vragen heeft en wij helpen u dan graag verder. Neemt u in dat geval contact op via het e-mailadres: corona@nysingh.nl.