Minister De Jonge heeft in de Kamerbrief van 25 oktober 2021 toegezegd dat hij aan de slag gaat met het Besluit periodieke registratie Wet BIG om de maximale werkonderbreking van twee jaar geheel of gedeeltelijk te schrappen. (Kamerbrief 25 oktober 2021, ‘Brief n.a.v. CD Arbeidsmarkt in de zorg d.d. 7 oktober’, kenmerk: 3269975-1017886-MEVA.) Momenteel geldt namelijk voor BIG-geregistreerden dat zij hun werkzaamheden niet langer dan twee aaneengesloten jaren mogen onderbreken. De wens om deze bepaling te schrappen, bestaat al langer in het veld. Deze eis zou met name langdurig zieken onevenredig treffen.

Op grond van de huidige wetgeving geldt als eis dat BIG-geregistreerden in een periode van vijf jaar 2.080 uur aan werkervaring moeten hebben opgedaan, waarbij de werkonderbreking maximaal twee jaar mag duren (art. 3 lid 1 van het Besluit). Duurt de werkonderbreking langer dan twee jaar, dan telt de werkervaring die is opgedaan voor de werkonderbreking niet meer mee. (Beoordelingskader artsen Herregistratie BIG-register, hoofdstuk 4.2.)

 

Voornamelijk voor artsen die getroffen worden door een langdurige ziekte kan het lastig zijn om nog voldoende uren te werken en genoeg opleidingspunten te verzamelen voor herregistratie. Deze artsen hebben immers vaak te maken met beperkte arbeidscapaciteit.

 

Het actiecomité Herregistratie Artsen Bij Ziekte (HABZ) kaartte dit onderwerp al in 2017 aan, waarna met onder andere steun van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) gelobbyd werd om dit op de politieke agenda te krijgen. Het onderwerp kwam vervolgens opnieuw in het daglicht te staan door de Coronapandemie. Naar verwachting zullen er namelijk meer langdurig zieke artsen volgen, als gevolg van Covid-19.  (Artikel Medisch Contact). Zodoende kwam dit onderwerp hoger op de agenda van de Tweede Kamerfracties te staan en drongen de fracties bij het demissionaire kabinet aan om vaart te maken met de aanpassing van de regels.

 

Met de toezegging in de Kamerbrief van 25 oktober jl. lijkt het kabinet hier gehoor aan te geven en erkent de Minister dat de werkonderbrekingseis in de praktijk soms onevenredig hard uitpakt en zelfs kan leiden tot uitstroom van zorgverleners in de zorg. Een volledige wetswijziging lijkt in dit kader niet nodig. Aanpassing van de Algemene Maatregel van Bestuur, het Besluit periodieke registratie Wet BIG, zou volgens Minister De Jonge voldoende moeten zijn. (Kamerstukken II 2021-2022, 29 282, nr. 450)

Effect voor alle BIG-geregistreerden

Mocht de tweejaars-werkonderbrekingseis inderdaad (gedeeltelijk) geschrapt worden, dan zal dit uiteraard effect hebben voor alle BIG-geregistreerden die zich willen laten (her)registreren, waaronder ook buitenlands gediplomeerden. Dat zou een versoepeling van de eisen tot gevolg hebben. Het is op dit moment echter nog onduidelijk of deze bepaling ook daadwerkelijk wordt geschrapt en zo ja, of daar een andere bepaling voor in de plaats komt. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

 

Heeft u vragen over de Wet BIG, neemt u dan contact op met de experts van de Marktgroep Zorg van Nysingh, die u hierover kunnen adviseren.