Eindelijk is het zover: het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom wordt naar verwachting nog deze maand aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

Nysingh organiseert op dinsdag 12 februari a.s. van 11:00 – 12:00 een online seminar over dit wetsvoorstel en de gevolgen voor uw praktijk. Jessica de Roos en Carola van Andel praten u graag bij.

De Aanvullingswet grondeigendom integreert het onteigeningsrecht in de Omgevingswet. Het is een fundamentele wijziging van de bestaande onteigeningssystematiek. Deze drastische stelselwijziging komt vanuit de behoefte van de wetgever aan uniformering van verschillende instrumenten voor grondeigendom in de Omgevingswet. Daarmee zijn in de toekomst de instrumenten onteigening, voorkeursrecht, landinrichting, kavelruil in landelijk en stedelijk gebied en kostenverhaal in dezelfde wet terug te vinden.

Wetgevingstraject

Bij brief van 25 november 2015 heeft de Minister aan de Tweede Kamer toegelicht hoe de onteigeningsprocedure er in de toekomst volgens het kabinet uit zou moeten komen te zien. Daarna vond in april 2016 een rondetafelgesprek over onteigening in relatie tot de Omgevingswet plaats binnen de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Bas ten Kate nam deel aan dit gesprek namens de Vereniging van Onteigeningsadvocaten. Op 1 juli 2016 is de consultatieversie van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gepubliceerd en daarnaast opengesteld voor inspraakreacties.

Kritiek op het wetsvoorstel

Vanuit de praktijk was veel kritiek op het wetsvoorstel. Belangrijk kritiekpunt was bijvoorbeeld het ontbreken van verplichte tussenkomst van een rechter alvorens een onteigening onherroepelijk wordt. Nysingh heeft net als diverse andere partijen op de internetconsultatie Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gereageerd.

In reactie op de internetconsultatie heeft de minister bij brief van 20 januari 2017 aan de Tweede Kamer aangekondigd de voorgestelde onteigeningsprocedure toch aan te passen. In het nieuwe wetsvoorstel zal vanwege alle kritiek niet langer sprake kunnen zijn van onteigening zonder bestuursrechtelijke tussenkomst.

Nieuw wetsvoorstel

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft afgelopen augustus advies uitgebracht over het nieuwe voorstel. Dit advies is inmiddels verwerkt. Nu wordt het nieuwe wetsvoorstel op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden.