De zaak draait om een transport van melkproducten voor Danone. Het Italiaanse Bizzarro is een vervoerder voor Danone. Partijen hebben een raamovereenkomst gesloten.

In deze raamovereenkomst is een verplichting opgenomen te verhinderen dat onbevoegden in de nabijheid van de lading komen. In geval van overtreding van deze bepaling is bepaald dat Bizzarro volledig aansprakelijk is in geval de schade is veroorzaakt door een fout of nalaten van Bizzarro.

 

Bovendien is in deze overeenkomst een bepaling opgenomen dat Bizzarro adequaat verzekerd moet zijn op voorwaarde dat de schade het gevolg moet zijn van een fout of nalaten van de vervoerder.

Het vervoer en de schade

Eind september 2016 heeft vervoerder Bizzarro in opdracht van Danone een partij melkproducten vervoerd over de weg van Duitsland naar Frankrijk. Tijdens een overnachting gedurende het transport heeft de chauffeur gerommel gehoord aan zijn vrachtwagen. Toen de chauffeur is gaan kijken heeft hij niemand aangetroffen, maar geconstateerd dat het zegel van de vrachtwagen was verbroken.

De expertise, geen afwijkingen

Uit de expertise bleek dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd ten aanzien van de goederen of de temperatuurmetingen. Desalniettemin is Danone overgegaan tot vernietiging van de lading.

Vordering Danone

Danone meldt zich bij Bizzarro en houdt deze vervoerder primair aansprakelijk op grond van artikel 17 lid 1 CMR en subsidiair op grond van artikel 6:74 BW, schending van de overeenkomst tussen partijen.

Stap 1: CMR – wel schade maar geen beschadiging

Nadat Bizzarro door haar verzekeraar al was geconfronteerd met het dekkingsverweer dat van beschadiging in de zin van een substantiële fysische verandering in de toestand van de goederen geen sprake was, voert zij dit verweer zelf ook jegens Danone. De rechtbank Amsterdam volgt Bizzarro in dit verweer.

 

De rechtbank vat het helder samen: “Danone heeft wel schade geleden, maar dit was geen schade doordat de goederen zijn aangetast, maar schade doordat zij het risico niet kan nemen dat de goederen zouden kunnen zijn aangetast op een manier die niet zichtbaar is. Dat laatste is echter geen schade in de zin van artikel 17 CMR. De primaire grondslag kan derhalve niet tot toewijzing van de vordering leiden.

Stap 2: Overeenkomst – bepaling volledige aansprakelijkheid nietig

Subsidiair stelde Danone nog dat Bizzarro op grond van de overeenkomst tussen partijen volledig aansprakelijk zou zijn. De overeenkomst bepaalde dat Bizzarro gehouden zou zijn de volledige schade te vergoeden in geval van een fout of nalaten van Bizzarro.

 

De rechtbank concludeert ten aanzien van deze stelling dat de overeenkomst een uitbreiding van de aansprakelijkheid van de wegvervoerder beoogt. Dat is niet mogelijk. Deze uitbreiding is nietig op grond van artikel 41 CMR.

Stap 3: Overeenkomst – geen verzekeringsplicht

Tot slot stelde Danone dat Bizzarro aansprakelijk zou zijn omdat deze partij geen adequate verzekering had gesloten.

 

Ten aanzien van deze stelling oordeelde de rechtbank dat van een fout of nalaten geen sprake was zoals opgenomen in de overeenkomst. Voor dit soort schade bestond dus geen verzekeringsplicht.

Conclusie

Nu de vorderingen van Danone niet slagen wordt de schade afgewezen.

Commentaar

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam laat nog eens zien dat afspraken in strijd met het CMR-verdrag nietig zijn. Houd daar rekening mee bij het opstellen van een overeenkomst of in ieder geval bij het inschatten van proceskansen.

 

Waar de rechtbank stelt dat verzekerde niet gehouden was zich te verzekeren op de manier zoals door Danone voorgestaan, had tevens geconcludeerd kunnen worden dat ook een verzekering niet had geleid tot een verdergaande aansprakelijkheid. Immers ook als de schade verzekerd was, was geen sprake geweest van beschadiging waardoor vergoeding van deze schade niet in overeenstemming zou zijn met artikel 31 CMR.

 

Enkel een goederentransportverzekering, afgesloten door Bizzarro ten behoeve van Danone zou mogelijk soelaas kunnen bieden. Ook daar geldt echter doorgaans dat beschadiging is vereist. De overeenkomst vergt echter verzekering van aansprakelijkheden (liabilities), waardoor een verplichting tot het afsluiten van een dergelijke verzekering niet eenvoudig in deze bepaling te lezen valt.