De financiële gevolgen van de binnenlandse en buitenlandse overheidsmaatregelen die zijn genomen in het kader van de beteugeling van het Coronavirus, zijn voor veel ondernemers enorm. De publieke en private sector nemen daarom initiatieven om deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Eén van deze initiatieven is het aanbod van de banken aan ondernemers om gedurende 6 maanden de betaling van aflossingen en rente op te schorten. De bedoeling daarvan is ondernemers in staat te stellen de impact van het Coronavirus zoveel mogelijk op te vangen; voor andere doeleinden is het uitstel niet bedoeld. Denk er wel aan dat iedere bank hier haar eigen koers vaart, en dat de uitstelregelingen per bank behoorlijk kunnen verschillen. Die verschillen zitten dan bijvoorbeeld in: (1) de hoogte van de kredieten waarvoor het uitstel kan gelden, (2) de wijze waarop het uitstel wordt verleend, (3) of ook uitstel wordt verleend voor de betaling van rente, en (4) of het uitstel gevolgen heeft voor de looptijd van de lening. In vogelvlucht volgt hieronder een korte samenvatting van de regelingen bij een aantal grote banken, die samen goed zijn voor het leeuwendeel van de zakelijke kredietverlening in Nederland, te weten: ABN AMRO, Rabobank en ING.

De hoogte van het krediet

De hoogte van de kredieten waarvoor een uitstel kan gelden wordt in het algemeen gemaximeerd op EUR 2,5 miljoen. Daarboven kan ook, maar lijkt maatwerk te vereisen. Daarnaast wekt de Rabobank de suggestie dat zij niet een bovengrens van EUR 2,5 miljoen hanteert, maar van EUR 3 miljoen. En vandaag kwam ook het nieuwsbericht uit dat de ABN AMRO de uitstelregeling ook van toepassing is op kredieten tot maximaal EUR 50 miljoen.

Opt-out of aanvraag?

Een belangrijk verschil zit ook in de manier waarop een uitstel kan worden verkregen. Bij de ABN AMRO wordt deze automatisch toegekend en geldt dat als een ondernemer niet op uiterlijk 31 maart 2020 om 1700 uur de bank bericht geen gebruik te willen maken van het uitstel, dit uitstel wordt verleend (opt-out). Voor de andere banken geldt dat een uitstel moet worden aangevraagd.

Ook uitstel van rente?

In de uitstelregeling van ABN AMRO geldt dat ook uitstel van rente wordt begrepen. Bij de Rabobank en ING lijkt de hoofdregel in ieder geval te zijn dat de betaling van rente doorgang moet vinden.

Gevolgen voor de looptijd van de lening

En ten slotte valt op dat bij de ABN AMRO geldt dat de uitgestelde betalingen in één keer moeten worden voldaan voor het einde van de oorspronkelijke looptijd van de lening. Bij ING wordt de lening in beginsel met de uitgestelde 6 maanden verlengd; de website van de Rabobank geeft hier niet zo antwoord op.

Ten slotte

De uitstelregeling werpt ook allerlei andere interessante vragen op. Zoals de vraag of, ondanks een door de bank verleend uitstel, achtergestelde crediteuren wel mogen worden voldaan. De beantwoording daarvan hangt natuurlijk ook af van de achterstellingsafspraken, en het is goed om deze nauwkeurig te bekijken, ook in het licht van de achtergrond van het door de banken verleende uitstel.

 

Alle banken melden op hun websites dat de informatie steeds wordt geactualiseerd en de regels zo nodig aangepast. Wij volgen dit natuurlijk op de voet voor u.