En de gevolgen voor de dagelijkse praktijk. Wat betekent dit voor U?

In de brief d.d. 12 juli 2019 van de staatssecretaris van EZK Keijzer aan de Tweede Kamer doet zij een voorstel voor een zestal beleidsmaatregelen op het gebied van rechtsbescherming bij aanbestedingen.

 

Dit naar aanleiding van een onderzoek dat door de KWINK groep naar de rechtsbescherming bij aanbestedingen in Nederland is gedaan.

 

In de brief signaleert de staatssecretaris vier concrete problemen:

  1. Een wij/zij denken tussen aanbestedende dienst en ondernemer
  2. Een geringe impact van klachtenafhandeling
  3. Een disbalans in toepassing van Grossmann-clausules
  4. De beperkte mogelijkheden voor een ondernemer in hoger beroep.

 

Om deze problemen het hoofd te bieden stelt zij zes maatregelen voor:

1 en 2. Te weten verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk en klachtafhandeling op lokaal niveau zijn interessant, maar niet erg baanbrekend. Anders is dat voor de vier volgende maatregelen. Deze zijn vergaand.

 

3. De derde maatregel is hoger beroep voor ‘grove schendingen in het aanbestedingsrecht’ in de Aanbestedingswet 2012 mogelijk maken.

 

4. De vierde is de rol van de Commissie van aanbestedingsexperts in de toekomst te beperken tot het evalueren van aanbestedingen.

 

5. De vijfde maatregel houdt in dat de adviescommissie Gids Proportionaliteit advies wordt gevraagd over de wijze waarop in de Gids Proportionaliteit beperkingen kunnen worden opgenomen ten aanzien van rechtsbeschermingsclausules.

 

6. De zesde maatregel tenslotte is dat wordt verkend of er verbeteringen in de procedure bij de rechter mogelijk zijn, bijvoorbeeld een ruimere toetsing door rechters en het kunnen opvoeren van bedrijfsvertrouwelijke informatie in een rechterlijke procedure.

 

In het Online seminar van 19 september 2019 zal expert aanbestedingsrecht Ingrid van den Berge nader ingaan op deze laatste vier voorgestelde maatregelen, want deze kunnen zeer relevant worden voor de praktijk.