Geen uitkering ingeval van zelfdoding binnen 2 jaar na ingang verzekering tenzij kan worden aangetoond dat de verzekerde handelde in een vlaag van acute waanzin?

Gerechtshof Amsterdam 25 september 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3491

 

X heeft als verzekeringnemer een overlijdensrisicoverzekering bij Delta Lloyd gesloten op het leven van echtgenoot Y. De verzekering keert uit bij overlijden van Y voor 19 december 2018. De ingangsdatum is 1 februari 2012, de verzekerde som bedraagt € 450.000,=.

 

In de polisvoorwaarden is opgenomen dat geen uitkering volgt indien de verzekerde overlijdt;

“Binnen 2 jaar na ingang van de verzekering door een eind aan zijn leven te (doen) maken of door een poging daartoe. (…) De geestestoestand waarin de verzekerde verkeerde, wordt in de beoordeling van de daad of het overlijden tengevolge daarvan buiten beschouwing gelaten, tenzij aan Delta Lloyd kan worden aangetoond dat de verzekerde handelde in een vlaag van acute waanzin (bijvoorbeeld ijlkoorts of razernij) (…)”.

 

Y. heeft op 29 december 2013 een eind aan zijn leven gemaakt. De vraag is dan of Delta Lloyd al dan niet moet uitkeren. Meer in het bijzonder is de vraag of sprake is van ‘handelen in een vlaag van acute waanzin’, zoals X betoogt.

 

Het hof overweegt dat het artikel in de polisvoorwaarden als uitgangspunt vermeldt dat geen uitkering zal worden gedaan in geval van zelfdoding binnen 2 jaar na ingang van de verzekering. Verder overweegt het hof dat de geestestoestand waarin de verzekerde verkeerde, in de beoordeling van de daad of het overlijden ten gevolge daarvan, buiten beschouwing wordt gelaten. Een uitzondering wordt gemaakt als kan worden aangetoond dat de verzekerde handelde in een vlaag van acute waanzin.

Uitzonderingsgrond

Partijen twisten over de uitleg van deze uitzonderingsgrond.
X meent dat deze uitzonderingsgrond doelt op verminderde wilsbekwaamheid en dat de in dit specifieke geval spelende factoren er toe hebben kunnen leiden dat het vermogen van Y om voor- en nadelen rationeel af te wegen en tot een adequate waardering van zijn situatie te komen, verstoord is geraakt.

 

Delta Lloyd stelt zich daarentegen op het standpunt dat onder het begrip ‘acute waanzin’ een psychose moet worden begrepen. Het Hof stelt vast dat de twee in de zaak geraadpleegde psychiaters de door Delta Lloyd aangehangen interpretatie ‘voor de hand liggend’ vinden. Hij ziet daarom onvoldoende aanleiding een andere uitleg van de polisvoorwaarde aan te nemen. Alleen in het geval van een psychose is dus gehandeld ‘in een vlaag van acute waanzin’.

 

X heeft overigens de overweging van de rechtbank, dat indien haar uitleg gevolgd zou worden, dit zou betekenen dat – gelet op het feit dat volgens de gerechtelijk deskundige in verreweg de meeste gevallen van zelfdoding verminderde wilsbekwaamheid aan de orde is zelfdoding in nagenoeg alle gevallen zou zijn gedekt -, niet tegengesproken. Nu zelfdoding in de polisvoorwaarden juist als uitsluitingsgrond voorop is gesteld, is de door X gegeven uitleg van de uitzonderingsgrond op deze uitsluiting daarmee voorshands niet voor de hand liggend en niet redelijk. De slotsom is dat niet kan worden vastgesteld dat de bedoelde uitsluitingsgrond aan de orde is. Delta Lloyd hoeft niet uit te keren.