De inwerkingtreding van de Omgevingswet en onderliggende regelgeving staat gepland op 1 januari 2021.

Vanaf dat moment zullen de geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden vervangen door het omgevingsplan. Het omgevingsplan, dat een bredere reikwijdte heeft ten opzichte van bestemmingsplannen en beheersverordeningen, voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en kan daarmee regels bevatten die over heel de fysieke leefomgeving gaan.

 

De VNG heeft een voorbeeldstructuur voor het omgevingsplan beschikbaar gesteld waarin alle type regels zijn opgenomen die op grond van de Omgevingswet in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen. Het gaat hierbij om het structureren van de regels, dus nog zonder de inhoud. De voorbeeldstructuur kan via de website van de VNG worden geraadpleegd.

 

De VNG heeft aangekondigd dat de structuur de komende kwartalen zal worden gevuld met voorbeeldregels over veelvoorkomende activiteiten uit de praktijk.