Ieder bestuur van een rechtspersoon, of het nu om een B.V., coöperatie, stichting of vereniging gaat, probeert deze weken zo goed als mogelijk te anticiperen op de gevolgen van het Coronavirus en de maatregelen van het kabinet.

Dat is een kwestie van goed besturen. Zo moet ook nagedacht worden over een situatie dat tijdelijk moet worden voorzien in het bestuur. Eén of meer bestuurders kunnen door besmetting met het virus wegvallen.

In het Burgerlijk Wetboek wordt gesproken over ontstentenis en belet. Geen alledaagse woorden, daarom worden ze hieronder toegelicht.

Ontstentenis

Als sprake is van afwezigheid van een bestuurder wordt dit ontstentenis genoemd. Er bestaat dus een vacature. Een vacature kan ontstaan doordat de bestuurder ontslag heeft genomen, maar ook door zijn overlijden.
De vacature zal vervuld moeten worden. Maar een rechtspersoon en haar onderneming moet door. Wat betekent een vacature ondertussen voor het bestuur? De statuten van de rechtspersoon geven het antwoord. Vaak staat in de statuten dat de overige bestuurders besluiten kunnen blijven nemen. Weliswaar niet voltallig, blijven zij dan belast met het bestuur van de rechtspersoon en de onderneming. Maar in de statuten kan ook bepaald zijn, dat de algemene vergadering een persoon zal benoemen die voorlopig eveneens bestuurder is.

Ontvalt de enig bestuurder of wordt het voltallige bestuur noodlottig besmet? Dan bepalen veel statuten, dat de raad van commissarissen bevoegd is om personen aan te wijzen die tijdelijk in het bestuur voorzien. Als er geen raad van commissarissen is ingesteld, heeft de algemene vergadering vaak die bevoegdheid.

Belet

Wanneer een bestuurder zijn werkzaamheden tijdelijk niet kan uitoefenen, is sprake van belet. Het begrip laat veel ruimte voor onduidelijkheid. Wanneer kan een bestuurder zijn werkzaamheden niet uitoefenen? Als hij twee weken in quarantaine moet, omdat een huisgenoot met het Coronavirus besmet lijkt te zijn? Of hoeft hij helemaal niet op de zaak te zijn? En kan hij prima blijven besturen met behulp van elektronische communicatiemiddelen? Bij een casus met een ziekenhuisopname van de bestuurder lijkt het antwoord al eenvoudiger te geven.

De wet bepaalt dat het begrip belet in de statuten van een B.V. nader kan worden uitgewerkt. Maak hier gebruik van ter voorkoming van ongeldige besluiten! Net als bij ontstentenis geldt namelijk dat de statuten bepalen of bij belet van een bestuurder het bestuur nog kan besluiten. En hoe dan gedurende het belet in het bestuur wordt voorzien.

Te ondernemen actie

Bestuurders willen in deze crisistijd de rechtspersoon voorbereiden op eventualiteiten. Weet u als bestuurder nog wat is bepaald voor de situatie dat u, of uw collega tijdelijk of definitief wegvalt? Check de statuten en beoordeel of de bepalingen rond ontstentenis en belet voldoende duidelijk zijn. Aarzel niet contact op te nemen als u wilt dat wij meekijken.

 

Mr. Evelien Schiffer-Boerrigter is mede-auteur van dit blog. Evelien was bij Nysingh werkzaam van 2018 t/m 2021.