Alleen de schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd, hebben het recht om zich door middel van een stemming uit te spreken over het akkoord.

Schuldeisers wiens rechten door het akkoord niet worden geraakt hoeven niet over het akkoord geïnformeerd te worden of bij de stemming betrokken te worden. Werknemers worden niet aangemerkt als stemgerechtigde schuldeisers omdat het akkoord geen wijzigingen kan aanbrengen in verplichtingen jegens de werknemers. Wel kan het zo zijn dat naast het aanbieden van een akkoord ook andere herstructureringsmaatregelen genomen dienen te worden waarover de ondernemingsraad (OR) zich middels een advies dient uit te spreken.

Voorbereiding van stemprocedure

De schuldenaar moet de stemgerechtigde crediteuren een redelijke termijn bieden om zich uit te spreken over het akkoord. De termijn mag in ieder geval niet korter zijn dan acht dagen voor het plaatsvinden van de stemming. De achterliggende gedachte is dat de schuldeisers en aandeelhouders voor de stemming voldoende gelegenheid moeten hebben gehad om het akkoord voor te bereiden en de gevolgen daarvan te overzien. In een eerdere bijdrage spraken wij reeds over de rol van een herstructureringsdeskundige. Als er op verzoek van schuldeisers, aandeelhouders, de OR of een personeelsvertegenwoordiging verzocht is tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige kan de herstructureringsdeskundige een voorstel voor een akkoord voorbereiden en vervolgens het traject in gang zetten dat kan leiden tot de homologatie van het akkoord. De herstructureringsdeskundige kan het akkoord alleen met instemming van de schuldenaar aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders voorleggen als:

 

  • de herstructureringsdeskundige is aangewezen op verzoek van één of meer schuldeisers, de OR of de personeelsvertegenwoordiging;
  • de schuldenaar (of de groep waartoe de schuldenaar behoort) een onderneming drijft waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet in het voorgaande boekjaar € 50 miljoen of het balanstotaal aan het eind van het voorgaande boekjaar € 43 miljoen niet overschreed.

 

Als er sprake is van een klassenindeling, dan vindt er in iedere klasse een afzonderlijke stemming over het akkoord plaats. De schuldenaar kan zelf bepalen op welke wijze de stemming gehouden wordt. Een stemming kan schriftelijk plaatsvinden maar er kan ook een vergadering georganiseerd worden waarbij geldt dat in beide situaties gebruik kan worden gemaakt van elektronische communicatiemiddelen.

Quorumvereiste

Voor het instemmen van een klasse met het akkoord is vereist dat het akkoord wordt gesteund door een groep van schuldeisers die samen ten minste twee derde van het totaalbedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers die binnen hun klasse hebben gestemd vertegenwoordigen. Voor een aandeelhoudersklasse geldt dezelfde regel met dien verstande dat er dan wordt gekeken of de aandeelhouders die instemmen tezamen twee derde van het geplaatste kapitaal binnen de klasse die hun stem hebben uitgebracht vertegenwoordigen. Er wordt dus alleen gekeken naar de schuldeisers en aandeelhouders die daadwerkelijk de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Daarmee wordt voorkomen dat het wegblijven van ongeïnteresseerde schuldeisers of aandeelhouders de kansen op de totstandkoming van een akkoord kunnen verkleinen of verhinderen.

Verslag stemming

De schuldenaar dient na afloop van de stemming een verslag op te stellen waarin hij de uitslag van de stemming vermeldt. De betrokken schuldeisers en aandeelhouders moeten onmiddellijk in staat gesteld worden om kennis te nemen van het verslag. Als de schuldenaar een homologatieverzoek indient dan dient het verslag bij de griffie van de rechtbank gedeponeerd te worden. De zitting waarop het homologatieverzoek behandeld dient te worden, dient binnen acht tot veertien dagen plaats te vinden nadat het verzoek is ingediend en het verslag ter inzage is gelegd.

 

In het volgende artikel zullen wij nader ingaan op de stemprocedure onder de WHOA.

Verwante artikelen

WHOA (III) – Inhoud en inrichting van het akkoord

WHOA (II) – De positie van de herstructureringsdeskundige en de verschillende procedures

WHOA (I) – Wie kan een beroep doen op de WHOA?