In eerdere artikelen bespraken wij het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en het belang van deze wet voor de praktijk. Nu de WHOA op 1 januari 2021 in werking is getreden informeren we u in een serie artikelen over de mogelijkheden die deze wet biedt. Daarbij belichten wij de WHOA zowel vanuit het perspectief van bedrijven in financieel zwaar weer als vanuit het perspectief van crediteuren van deze bedrijven.

Wie hebben stemrecht onder WHOA?

Alle crediteuren en aandeelhouders die een voorstel voor een akkoord hebben ontvangen en van wie de rechten op basis van het akkoord dus worden gewijzigd hebben het recht om zich door middel van een stemming uit te spreken over het aangeboden akkoord.

 

Schuldeisers van wie de rechten door het akkoord niet worden geraakt, hoeven niet over het akkoord geïnformeerd te worden en worden dan ook niet bij de stemming betrokken.

 

Werknemers worden niet aangemerkt als stemgerechtigde schuldeisers omdat een akkoord geen wijzigingen kan aanbrengen in hun rechten.

 

Als er naast het akkoord ook andere herstructureringsmaatregelen genomen moeten worden, kan de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van die maatregelen wel adviesrecht hebben.

 

Voorbereiding van de stemprocedure

Stemgerechtigde crediteuren en aandeelhouders moeten voor de stemming een redelijke termijn krijgen om het akkoord te beoordelen en de gevolgen daarvan te overzien. Daarom moet er tussen het aanbieden van het akkoord en de stemming een termijn van minimaal acht dagen zitten.

 

De stemming

De ondernemer mag zelf bepalen op welke manier gestemd wordt. Het kan schriftelijk, maar hij mag ook een vergadering organiseren. Bij beide opties mag gebruik worden gemaakt van elektronische communicatiemiddelen.

 

Als er sprake is van een klassenindeling, dan moet er binnen iedere klasse afzonderlijk over het aan die klasse aangeboden akkoord worden gestemd. Wil binnen een klasse een akkoord worden aangenomen dient het desbetreffende akkoord te worden gesteund door een groep schuldeisers die samen minimaal twee derde van het totaalbedrag aan vorderingen binnen de desbetreffende klasse vertegenwoordigen. Voor een aandeelhoudersklasse geldt dezelfde regel, met dien verstande dat er dan wordt gekeken of de aandeelhouders die instemmen tezamen twee derde van het geplaatste kapitaal binnen hun klasse vertegenwoordigen. Daarbij wordt alleen gekeken naar de schuldeisers en aandeelhouders die daadwerkelijk de moeite hebben genomen om hun stem uit te brengen. Daarmee wordt voorkomen dat het wegblijven van ongeïnteresseerde schuldeisers en aandeelhouders de kansen op de totstandkoming van een akkoord verkleinen of verhinderen.

 

Verslag stemming

De ondernemer moet na afloop van de stemming een verslag maken waarin hij de uitslag van de stemming opneemt. De betrokken schuldeisers en aandeelhouders moeten onmiddellijk in staat worden gesteld om kennis te nemen van dit verslag, zodat zij kunnen bepalen of zij bezwaar willen maken tegen homologatie van het akkoord (dat is de goedkeuring door de rechtbank nadat schuldeisers over het akkoord hebben gestemd).

 

Als de ondernemer een homologatieverzoek indient, moet hij het verslag bij de griffie van de rechtbank deponeren. Nadat het verzoek is ingediend en het verslag ter inzage is gelegd, vindt de zitting waarop het homologatieverzoek wordt behandeld binnen acht tot veertien dagen plaats.

Lees ook