Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Decentralisatie

DecentralisatieOp 1 januari 2015 zijn de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet in werking getreden.
Gemeenten hebben alles in het werk gesteld om op tijd klaar te zijn. Op dit moment zijn gemeenten nog intensief bezig met de invulling en operationalisering van de taken die aan hen zijn toebedeeld op het gebied van jeugd, zorg en werk. Zij staan daarbij voor keuzes die grote consequenties kunnen hebben voor onder andere het aanwenden van budgetten en het vormgeven van de organisatie. Daarnaast moet door gemeenten invulling worden gegeven aan de rechtsbescherming van burgers door middel van klacht- en bezwaarprocedures.

Ook zorgaanbieders zien zich met de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet voor uitdagingen gesteld. De zorg wordt niet langer ingekocht door de zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar door de gemeenten. Zorgaanbieders hebben daardoor te maken met een veelheid aan inkoopprocedures en voorwaarden voor het leveren van zorg. Daarnaast zien zorgaanbieders zich geconfronteerd met vraagstukken die onder andere betrekking hebben op: gegevensverstrekking en de privacy van cliënten, de kwaliteit van de zorg en het toezicht daarop en de bedrijfsmatige en arbeidsrechtelijke gevolgen van de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.


Wat kan Nysingh concreet voor u betekenen?

Specialisten van Nysingh adviseren en staan gemeenten en zorgaanbieders bij. Zij brengen samen met u de risico’s en mogelijkheden in beeld bij het vormgeven van gemeentelijk beleid op het terrein van de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning  ten aanzien van bijvoorbeeld de inkoopprocedures, het opstellen en beoordelen van contracten, alsook ten aanzien van gegevensuitwisseling en het toezicht op en de verantwoording over de kwaliteit van de geleverde zorg. Zij geven praktisch advies, toegesneden op de vraagstukken die bij u leven. Als het niet anders kan, staan zij u uiteraard graag bij in een juridische procedure.

Of u nu werkzaam bent bij een gemeente of een zorgaanbieder. De advocaten van de Marktgroep Zorg staan u graag bij.


Jeugdwet

De jeugdzorg is per 1 januari 2015 ingrijpend veranderd. Vanaf dat moment zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verlenen van hulp aan jeugdigen in hun gemeenten. Deze decentralisatie is vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet, welke onderdeel is van een bredere transitie. Zorginstellingen en gemeenten moeten gezamenlijk zorgen dat op een effectieve, efficiënte en goede manier hulp wordt geboden aan jeugdigen. Dat is een complexe opgave, waarbij diverse juridische vraagstukken aan de orde kunnen komen.

Lees meer


WMO 2015

De Wmo 2015 maakt gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van hun inwoners met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen aan het maatschappelijk verkeer. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Tevens moet er fors worden bezuinigd op de kosten van de (langdurige) zorg. Daarom is de wet zo ingestoken dat gemeenten hun inwoners ondersteuning  bieden als zij binnen hun eigen directe omgeving of met behulp van vrijwilligers niet kunnen voorzien in de noodzakelijke zorg. Er bestaat een ruime beleidsvrijheid voor het invullen van deze zorgtaak door gemeenten. Dit leidt ertoe dat de zorg op lokaal niveau nogal kan verschillen.

Special topics