Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onderwijs

Marktgroep OnderwijsNysingh is betrokken bij uw onderwijsinstelling

Wij staan al vele jaren diverse grote, kleine en gecombineerde onderwijsinstellingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo (beroepseducatie en volwassenenonderwijs), het hbo en het speciaal onderwijs bij.

Ook gemeenten staan wij bij als het gaat om het voorkomen van geschillen en begeleiding bij procedures rond de (schending van de) Leerplichtwet (School inschrijfplicht, geregelde schoolgang/ thuiszitters/ (on)geoorloofd (ziekte)verzuim).

Neem direct contact op met een onderwijsspecialist

Juridisch expert op onderwijsgebied

Het werken voor onderwijsinstellingen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Onderwijsinstellingen zijn complexe organisaties vanwege de vele relaties die zij hebben (bijvoorbeeld met het ministerie, onderwijsinspectie, ouders en leerlingen, personeel etc.). Onze advocaten en notarissen  kennen de relevante onderwijswet- en regelgeving, de wijze waarop onderwijsinstellingen zijn georganiseerd én de markt en het krachtenveld waarin onderwijsinstellingen (dienen te) opereren. Al deze kennis nemen zij mee in advisering en benadering van concrete zaken om u zo te begeleiden bij het bereiken van het door u gewenste doel en maatwerkoplossingen aan te reiken.

Onze onderwijsspecialisten zijn op de hoogte van:

 • bestuurlijke verhoudingen en de specifieke bevoegdheidsverdeling binnen een onderwijsinstelling;
 • het opereren in een door openbaarheid en transparantie gedomineerde omgeving;
 • politieke- en persgevoeligheid van bepaalde kwesties;
 • de maatschappelijke verantwoordelijkheid, ethiek en integriteit die van onderwijsinstellingen gevraagd wordt.

Wij kunnen u bij verschillende juridische thema’s ondersteunen

 • Leerlingenrecht (klachten en claims van ouders en leerlingen over bijvoorbeeld de leerplichtwet, passend onderwijs (waaronder ook de gelijke behandelingswetgeving), diplomering/examinering, schorsing en verwijdering, pesten etc.);
 • Arbeidsrecht (collectieve en individuele arbeidsrechtelijke thema’s zoals ontslag, disfunctioneren en wangedrag, mobiliteit, ziekte en arbeidsongeschiktheid, flexibiliteit, uitleg cao en diverse reglementen (klachtenprocedure, social media gebruik, gewenste omgangsvormen, communicatie met gescheiden ouders, leerlingenstatuut, etc.);
 • Medezeggenschapsrecht;
 • Bestuur en toezicht (governance, professionalisering intern toezicht, (advisering over) statutenwijzigingen);
 • Onderwijsrecht (vragen rond (terugvordering van) bekostiging en naleving van de Onderwijswetten en het extern toezicht daarop door de Onderwijsinspectie en (voorkomen van) sancties en hoe om te gaan met Wob-verzoeken waarbij de onderwijsinstellingen betrokken raakt;
 • Samenwerkingsconstructies tussen onderwijsinstellingen en/of met private partijen en alle facetten die daarbij een rol spelen;
 • Privacy en digitalisering van het onderwijs (AVG en ICT-recht);
 • Onderwijshuisvesting (bijvoorbeeld de gevolgen en mogelijkheden bij dalende leerlingaantallen);
 • Aanbestedingsrecht (denk aan inhuur personeel, leermiddelen, samenwerking etc.);
 • Aansprakelijkheidsrecht;
 • Bekostigings- en subsidievraakstukken;
 • Contractenrecht.

Wie een school bestuurt, bestuurt een wereld op zich.

Een wereld die bovendien steeds groter en complexer wordt. Denk aan individualisering en digitalisering in het onderwijs, goed bestuur en toezicht, kwesties rondom privacy en integriteit, personeelszaken, bekostiging en huisvestiging. Heeft u daarbij juridisch advies nodig? Dan staat Nysingh naast u. Wij zijn er om u voor te bereiden op de wereld van morgen. Besturen is immers vooruitzien.


Nysingh AcademyNysingh Academy

Naast advisering en begeleiding bij procedures verzorgen wij regelmatig trainingen en workshops voor directies, juristen, management, HRM-ers, beleidsmedewerkers etc. over diverse actuele onderwerpen.

Bekijk hier de online seminars, bijeenkomsten en trainingen van de Nysingh Academy.


Meer weten?

Wij denken graag met u mee en praten u graag bij. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze onderwijsspecialisten of u aanmelden voor onze alerts of nieuwsbrieven.


Zie ook

Marktgroepen