Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Landgoederen

bospadNederland kent veel historische landgoederen, die vaak jarenlang van generatie tot generatie als familiebezit in stand worden gehouden. Daarnaast biedt de overheid ook mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe landgoederen.

Natuurschoonwet 1928

De wetgever heeft ter behoud van het natuurschoon en de instandhouding van het cultureel erfgoed diverse fiscale faciliteiten gecreëerd voor eigenaren van landgoederen die zijn gerangschikt onder de werking van de Natuurschoonwet 1928. Deze wet heeft tot doel versnippering van eigendom en aantasting van landgoederen te voorkomen. Fiscale faciliteiten bestaan op het gebied van de overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting en onroerende zaakbelasting.

Advies juridische aspecten

Nysingh adviseert landgoedeigenaren over de juridische aspecten die direct of indirect samenhangen met landgoederen en benoemt specifieke aandachtspunten.
Hierbij kan gedacht worden aan de aan- en verkoop van landgoederen en de overgang van een landgoed door schenking of vererving. In een akte van schenking, testament en akte van verdeling kunnen afspraken over de toekomst van het landgoed worden vastgelegd. Bij de schenking of vererving van een NSW-landgoed kan een beroep worden gedaan op de NSW-faciliteiten van schenk- en erfbelasting.
Ook kan worden gedacht aan de oprichting van een landgoedvennootschap om het landgoed als familiebezit in stand te houden. Een andere mogelijkheid is het onderbrengen van een landgoed in een stichting.

Continuïteit op landgoederen

Om de continuïteit op landgoederen te waarborgen worden ten aanzien van de opstallen vaak rechten van erfpacht en/of opstal gevestigd. De inhoud van de erfpacht- en/of opstalvoorwaarden kunnen met inachtneming van de wettelijke regeling worden afgestemd op de specifieke situatie en de wensen.

Voor het behoud van landgoederen en cultuurhistorisch erfgoed is het soms van belang dat nieuwe functies op landgoederen worden gecreëerd en nieuwe economische dragers worden gevonden. In geval van exploitatie is het raadzaam na te gaan welke rechtsvorm het meest geschikt is.

De Natuurschoonwet 1928 biedt ruime fiscale faciliteiten. Een deel van deze faciliteiten zijn voorwaardelijke faciliteiten. Bepaalde rechtshandelingen kunnen leiden tot een schending van deze voorwaarden en invordering van belastingen. Het is daarom aan te bevelen rekening te houden met fiscale claims en hier desgewenst afspraken over te maken.

De notaris weet meer

Wilt u meer weten over de juridische aspecten ten aanzien van landgoederen, neemt u dan contact op met Chantal Kolk, kandidaat-notaris bij Nysingh.

Special topics