Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Landgoederen

bospad

Nederland kent veel historische landgoederen, die vaak jarenlang van generatie tot generatie als familiebezit in stand worden gehouden. Daarnaast biedt de overheid ook mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe landgoederen. Nysingh heeft ruime ervaring met het adviseren van landgoedeigenaren bij de vele juridische vraagstukken die op hun pad komen.


Concreet staan wij landgoedeigenaren bij in het kader van:

  • het oprichten van een landgoedvennootschap of stichting;
  • het benutten van fiscale mogelijkheden (de Natuurschoonwet 1928);
  • de aan- en verkoop van grond;
  • (verkoop ter voorkoming van) onteigeningen en de te ontvangen schadeloosstellingen;
  • gedoogplichten (ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht of door waterschappen op grond van de Waterwet) en de te ontvangen schadeloosstellingen;
  • het opstellen van alsmede het adviseren en procederen over pachtcontracten;
  • overgang van een landgoed door schenking of vererving;
  • subsidies waarvoor landgoedeigenaren in aanmerking kunnen komen;
  • het omgevingsrecht, zoals het wijzigen van een bestemmingsplan;
  • schadevergoeding als gevolg van rechtmatige overheidsbesluiten (planschade en nadeelcompensatie).

Fiscale voordelen en Natuurschoonwet 1928

De wetgever heeft ter behoud van het natuurschoon en de instandhouding van het cultureel erfgoed diverse fiscale faciliteiten gecreëerd voor eigenaren van landgoederen die zijn gerangschikt onder de werking van de Natuurschoonwet 1928. Deze wet heeft tot doel versnippering van eigendom en aantasting van landgoederen te voorkomen. Fiscale faciliteiten bestaan op het gebied van de overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting en onroerende zaakbelasting. Een deel van deze faciliteiten zijn voorwaardelijke faciliteiten. Bepaalde rechtshandelingen kunnen leiden tot een schending van deze voorwaarden en invordering van belastingen. Het is daarom aan te bevelen rekening te houden met fiscale claims en hier desgewenst afspraken over te maken.

Continuïteit en behoud landgoed voor toekomstige generaties

Nysingh adviseert landgoedeigenaren over de mogelijkheden tot optimaal behoud van een landgoed als familiebezit. Gedacht kan worden aan de oprichting van een landgoedvennootschap om het landgoed als familiebezit in stand te houden. Een andere mogelijkheid is het onderbrengen van een landgoed in een stichting. In een akte van schenking, testament en akte van verdeling kunnen afspraken over de toekomst van het landgoed worden vastgelegd. Bij de schenking of vererving van een NSW-landgoed kan een beroep worden gedaan op de NSW-faciliteiten van schenk- en erfbelasting.

Ook is van belang dat de juiste rechtsvorm wordt gekozen indien (delen van) het landgoed aan derden in gebruik worden gegeven. Erfpacht en pacht zijn daarvoor veel voorkomende rechtsvormen. Van oudsher is pacht een van de belangrijkste inkomstenbronnen. Het belang van een goed (erf)pachtcontract spreekt voor zich.

Overheidsingrijpen

Landgoedeigenaren worden vaak geconfronteerd met overheden die gronden nodig hebben voor (infrastructurele) projecten als weg- en dijkverbeteringen. Denk hierbij aan onteigeningen en gedoogplichten. Nysingh ondersteunt landgoedeigenaren in deze soms complexe en langdurige trajecten.

Vanzelfsprekend wordt een landgoedeigenaar ook geconfronteerd met de beperkingen van bestaande planologie of voorgenomen wijzigingen daarvan. Nysingh ondersteunt landgoedeigenaren bij het aanvragen van vergunningen en beoordelen van (voorgenomen wijzigingen van) bestemmingsplannen.

Er zijn vele stimuleringsmaatregelen van overheidswege voor het behoud van cultuurhistorisch landgoed. Nysingh adviseert landgoedeigenaren over de mogelijkheden tot het benutten van deze subsidieregelingen.

Onteigeningen, gedoogplichten en nadelige bestemmingsplanwijzigingen gaan (veelal) gepaard met een schadevergoeding. Nysingh onderscheidt zich met haar ruime kennis en ervaring bij het bepalen (en verkrijgen) van een optimale schadeloosstelling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de juridische aspecten ten aanzien van landgoederen, neemt u dan contact op met Chantal Kolk, kandidaat-notaris, of Jessica de Roos, advocaat bij Nysingh.

Special topics