Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Onderwijsinstellingen worden steeds vaker geconfronteerd met klachten van ouders en leerlingen, deelnemers of studenten. Bijvoorbeeld ouders die hun ongenoegen uiten of een klacht indienen bij de interne of een landelijke klachtencommissie over allerhande beslissingen en (nagelaten) gedragingen van de school en haar medewerkers zoals bijvoorbeeld:

  • beslissingen, beoordelingen, gedrag van docenten en medewerkers van de school;
  • besluit leerling/deelnemer of student te laten doubleren (te laten zitten), te laten afstromen naar een lager niveau of te laten zakken;
  • disciplinaire maatregelen in verband met overtreding regels en wangedrag op school of tijdens een schoolreisje;
  • schorsings- en verwijderingsbesluiten;
  • verwijzingen naar een andere school vanwege handelingsverlegenheid, passend onderwijs of aanmelding zorgadviesteam.

Ook zien wij dat onderwijsinstellingen steeds vaker in een conflict tussen gescheiden ouders of tussen ouders van verschillende leerlingen worden betrokken.

Daarnaast worden scholen in toenemende mate aansprakelijk gesteld in geval van bijvoorbeeld pesten, onvoldoende kwaliteit van onderwijs, onterechte diplomering of ongelukken die samenhangen met schoolactiviteiten.

Meer informatie

Wat kun je als school doen om te voorkomen dat je in één van deze situaties terecht komt en hoe kom je weer uit een dergelijke situatie? Hoe raak je met ouders en betrokkenen weer in gesprek om samen tot een oplossing te komen? Onze specialisten geven u daar graag passend antwoord op.

Lees verder over dit thema in een artikel gepubliceerd in SchoolManagement Totaal of laat u bijpraten in een praktische workshop. Neem hiervoor contact op met Johanneke Liebrand.