Online cursussen Omgevingswet

In deze serie online cursussen  over de Omgevingswet wordt op praktische wijze ingegaan op de implementatie van de aangepaste Omgevingswet regelgeving krijgt u nuttige ‘tips en tricks’. Ook wordt ingegaan op de huidige praktijk en regelgeving en diverse (andere) actualiteiten.

Volledig serie cursussen

Wij bieden de volledige serie online cursussen Omgevingswet, bestaande uit acht online cursussen, aan voor € 800 (excl. btw).

 

 

Losse cursussen

De kosten per online cursus bedragen € 100 (excl. btw).

 

 

 


Online cursus 1: Introductie Omgevingswet

Onderwerpen:

 • Opzet en structuur van de Omgevingswet en de AMvB’s
 • Wetten en besluiten die opgaan in de Omgevingswet
 • Inhoud op hoofdlijnen van de Omgevingswet en de AMvB’s

Online cursus 2: Omgevingsplan en bruidsschat

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt een nieuw instrument geïntroduceerd waarin regels worden gesteld over de fysieke leefomgeving: het Omgevingsplan.
Het Omgevingsplan gaat het huidige bestemmingsplan vervangen. Zodra de Omgevingswet in werking treedt voegt de ‘bruidsschat’ (tijdelijke) regels toe aan onder meer omgevingsplannen over onderwerpen die nu nog op rijksniveau geregeld worden, maar die onder de Omgevingswet op decentraal niveau moeten worden geregeld. De gemeente kan deze regels, als de Omgevingswet in werking is getreden, op elk moment zelf aanpassen of schrappen.

Onderwerpen:

 • Het omgevingsplan
 • Aanleiding bruidsschat
 • Wat is er geregeld in de bruidsschat?
 • Verhouding bruidsschat en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Overnemen bruidsschatregels in het omgevingsplan

Online cursus 3: Vergunning vrij bouwen en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

 • Oorspronkelijke uitzenddatum: 15 april 2021 | Duur: 1.5 uur
 • Docent: Mark Tunnissen

Tijdens deze cursus krijgt u antwoord op de vraag op welke plaats in de regelgeving het vergunningvrij bouwen is geregeld en wat de nieuwe regelgeving inhoudt. Daarnaast wordt ingegaan op de zogenoemde ‘knip’ die de omgevingsvergunning voor bouwen splitst in een technisch en ruimtelijk deel. Deze knip levert twee activiteiten op: een technische bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk. Wanneer is een omgevingsvergunning voor beide activiteiten nodig?

Onderwerpen:

 • Vergunningvrij bouwen
 • De publiekrechtelijke aspecten van het stelsel kwaliteitsborging voor het bouwen uit de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb)
 • Wat houdt de nieuwe regelgeving in
 • De ‘knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwen in een technisch en ruimtelijk deel

Online cursus 4: Vergunningverlening en afwijken van het omgevingsplan

In deze cursus wordt ingegaan op de wijze waarop vergunningverlening in de Omgevingswet is verankerd. Ook wordt besproken wie het bevoegd gezag is om te beslissen over verlening van de omgevingsvergunning en hoe de aanvraag om omgevingsvergunning voor diverse activiteiten (waaronder het afwijken van het omgevingsplan) beoordeeld dient te worden.

Onderwerpen:

 • Type vergunningsplichten
 • Bevoegd gezag vergunningsverlening
 • Beoordeling aanvraag
 • Rechtsbescherming

Online cursus 5: Natuur (gebieds- en soortenbescherming)

 • Oorspronkelijke uitzenddatum: 9 september 2021 | Duur: 1.5 uur
 • Docent: Vera Textor

De Wet natuurbescherming is een van de wetten die opgaat in de Omgevingswet via de Aanvullingswet natuur. Omgevingsvergunningen zullen op het onderdeel Natuur in de Omgevingswet getoetst worden. Weet u welke veranderingen de nieuwe Aanvullingswet natuur met zich brengt en welke impact dit heeft op uw organisatie en de (geplande) projecten in uw omgeving? Na het volgen van deze cursus weet u het antwoord op deze vragen.

Onderwerpen:

 • Overgangsrecht
 • Aanvullingswet Natuur, Aanvullingsbesluit Natuur
 • Wijzigingen
 • Zorgplicht

 Online cursus 6: Participatie

 • Oorspronkelijke uitzenddatum: 14 oktober 2021 | Duur: 1.5 uur
 • Docent: Folmer Helder

Tijdens deze cursus is er aandacht voor de plaats van participatie binnen de Omgevingswet en wordt er antwoord gegeven op de vraag of participatie een zachte inspanning of harde verplichting is.

Onderwerpen:

 • De plaats van participatie binnen de Omgevingswet
 • Verschillen en overeenkomsten met de huidige praktijk
 • De in acht te nemen regels voor participatie bij het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en andere instrumenten onder de Omgevingswet
 • Is participatie een zachte inspanning of harde verplichting?
 • Handvatten voor het opstellen van participatiebeleid en participatietrajecten

Online cursus 7: Milieu (inrichting, maatwerk, programmatische aanpak en monitoring)

 • Oorspronkelijke uitzenddatum: 18 november 2021 | Duur: 1.5 uur
 • Docent: Jan de Haan

Tijdens deze cursus is er aandacht voor de nieuwe aard en opzet van het milieurecht. Het gaat onder andere om de nieuwe structuur en werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de uitwerking daarvan. De opgedane kennis uit deze cursus stelt u in staat verschillende milieuthema’s en onderwerpen beter te plaatsen en te gebruiken in de praktijk, bijvoorbeeld bij de toepassing van maatwerk en monitoring.

Onderwerpen:

 • Inrichting
 • Maatwerk
 • Pragrammatische aanpak
 • Monitoring

Online cursus 8: Geluid, geur en trilling

 • Oorspronkelijke uitzenddatum: 29 november 2021 | Duur: 1.5 uur
 • Docent: prof. mr. dr. Hanna Tolsma (extern)

Onderwerpen:

De gevolgen van de Omgevingswet voor de aspecten geluid, geur en trilling, waarbij onder meer wordt ingegaan op de volgende vragen:

 • Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet voor de aspecten geluid, geur en trilling
 • Welke instrumenten biedt de Omgevingswet voor de regulering van deze aspecten?
 • Hoe kunnen en moeten de aspecten geur, geluid en trilling worden geregeld in het Omgevingsplan?
 • Welke (belangrijke) verschillen zijn er met de huidige wet- en regelgeving?

Volledig serie cursussen

Wij bieden de volledige serie online cursussen Omgevingswet, bestaande uit acht seminars, aan voor € 800 (excl. btw).

 

 

Losse cursussen

De kosten per online cursus bedragen € 100 (excl. btw).

 

 

Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors