Risicomanagement in het zicht van een faillissement

U kunt niet meer aan uw verplichtingen voldoen. Of u merkt dat uw leveranciers of afnemers hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. En nu wilt u weten wat u wat kunt doen en moet laten, zo kort voor een mogelijk faillissement. De specialisten van Nysingh helpen u graag uw zakelijke en persoonlijk risico’s te voorkomen of verkleinen. Dat doen we snel, voortvarend en praktisch.

Het is 5 voor 12 voor uw eigen bedrijf

De bank besluit u bij Bijzonder Beheer onder te brengen, u wordt bestookt met aanmaningen en u kunt uw afspraken niet meer nakomen. Dan is het waarschijnlijk ‘5 voor 12’ voor uw onderneming. Toch is het ook in deze fase soms nog mogelijk uw onderneming of delen daarvan voor een faillissement te behoeden. Bijvoorbeeld door het aanvragen van surseance van betaling of het aanbieden van een crediteurenakkoord.

 

Als een faillissement onvermijdelijk is, loopt u als bestuurder het risico om straks door de curator aangesproken te worden. Het is dus van groot belang dat u weet welke handelingen u als bestuurder van de onderneming nog wel en juist niet meer mag verrichten. Zo mag u geen crediteuren bevoordelen of verplichtingen aangaan die uw onderneming niet meer kan nakomen. En om eventuele privé-aansprakelijkheid te voorkomen moet u de betalingsonmacht melden bij de belastingdienst. Ook is het van belang, zeker binnen een concern, om goed in kaart te brengen wat het faillissement van één vennootschap betekent voor de overige vennootschappen. Is er bijvoorbeeld sprake van een fiscale eenheid? En hoe zit het met de rekening-courantvorderingen onderling?

 

Een faillissement is uiteraard erg vervelend, maar biedt ook kansen. U weet immers wat er fout ging en wat er in de toekomst anders moet. Een naderend faillissement is dus een goed moment om na te denken of u als bestuurder na het faillissement een doorstart wilt maken. Een goede voorbereiding en overleg met de betrokken partijen, zoals de bank, is daarbij van essentieel belang. Dat en het feit dat u de onderneming en de relaties door en door kent, geeft u een voorsprong op eventuele andere geïnteresseerde kandidaten.

Risicomanagement 5 voor 12

Het is 5 voor 12 voor uw afnemer of leverancier

Als klanten niet meer betalen of toeleveranciers niet meer leveren, is het voor hen waarschijnlijk ‘5 voor 12’. Dan is er weinig tijd om maatregelen te nemen of afspraken te maken. Het belang van uw onderneming staat voorop en snel handelen is geboden. Zo moet u nagaan of:

  • Er mogelijkheden zijn om uw goederen terug te halen.
  • Zekerheden, zoals pandrechten of borgtochten, kunnen worden uitgewonnen.

Het handelen kort voor een faillissement is echter niet zonder risico’s. Als u afspraken met uw klant of leverancier maakt waartoe geen verplichting bestaat, bijvoorbeeld als u goederen accepteert in plaats van geld, dan bestaat de kans dat de curator deze rechtshandeling terugdraait. Dit soort handelingen zijn begrijpelijk vanuit uw perspectief, maar kort voor een faillissement niet toegestaan. Laat u hierover dus goed informeren.

 

De strategie moet er altijd op gericht zijn uw belangen veilig te stellen, voor zover nog mogelijk. Zo kunt u er belang bij hebben om uw toeleverancier bij te staan om tijd te winnen, zodat u op zoek kunt naar een andere toeleverancier. Of kunt u juist belang hebben bij het aanvragen van het faillissement van uw klant of leverancier. Enerzijds als drukmiddel voor het afdwingen van betalingen, anderzijds omdat een faillissement er in ieder geval toe leidt dat een curator onderzoek verricht naar de gang van zaken en het nog aanwezige vermogen verdeelt onder de schuldeisers. Houd er wel rekening mee dat er voor de ‘gewone’ crediteur in de meeste gevallen niets over blijft. In dat geval kunt u alleen nog de reeds afgedragen BTW terugvragen.

Juridisch advies over risicomanagement & faillissementsrecht

De specialisten van Nysingh kennen het klappen van de zweep en staan ondernemers in elke fase van de ondernemingscyclus bij. We helpen u graag. U kunt bij ons terecht voor:

  • Het terughalen van goederen.
  • Het uitwinnen van zekerheidsrechten.
  • Het beoordelen van de toelaatbaarheid van afspraken met een klant of leverancier vlak voor faillissement.
  • Het aanvragen van een faillissement.
  • Het beoordelen van mogelijkheden en risico’s van surseance, faillissement of een crediteurenakkoord.
  • Advies over bestuurdersaansprakelijkheid.
  • Advies over een doorstart.
Contact
Sluiten
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors