Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Hoe pak je namaak en piraterij aan?

In de branche wordt wel eens gezegd dat kopieën zijn toegestaan zolang er maar minimaal zeven verschillen zijn met het origineel. Dit is een hardnekkig misverstand. Soms is één verschil al voldoende om een ‘kopie’ toelaatbaar te maken. Andere keren kunnen er wel tientallen verschillen worden aangewezen, maar maakt de kopie nog altijd inbreuk op het originele ontwerp. De vraag of een ‘kopie’ inbreuk maakt op jouw rechten, is niet eenvoudig te beantwoorden en vraagt om een deskundige, juridische en feitelijke beoordeling. Als er sprake is van een inbreukmakende kopie, dan kan de rechthebbende verschillende vorderingen instellen tegen de inbreukmaker.

Vorderingen

Indien sprake is van inbreuk kan de rechthebbende van de inbreukmaker verlangen dat de inbreuk definitief wordt gestaakt. Een inbreukmaker zal dan onmiddellijk met de productie, het aanbieden en verhandelen van dergelijke producten moeten ophouden. Bovendien zullen ze door de inbreukmaker moeten worden teruggehaald bij haar zakelijke afnemers (dit is de zogenaamde “recall”). Nadat de inbreuk is beëindigd, zal de inbreukmaker dit op straffe van een contractuele boete in beginsel schriftelijk moeten bevestigen en zal hij moeten toezeggen dat de productie in de toekomst niet meer zal worden hervat. Verder kan van de inbreukmaker worden verlangd dat de resterende voorraad  van de betreffende producten wordt vernietigd dan wel wordt afgestaan. Daarnaast heeft de rechthebbende recht op vergoeding van de geleden schade. In dit kader kan de rechthebbende in beginsel de door de inbreukmaker met de inbreuk genoten winst opeisen.

Een veel gehoord verweer van inbreukmakers is, dat zij zich niet bewust waren van het feit dat zij rechten van derden schonden. Vaak geven zij aan dat zij producten te goeder trouw hebben ingekocht bij hun (buitenlandse) leverancier. Deze eventuele ‘goede trouw’ is echter niet van belang voor de vraag of ze inbreuk hebben gemaakt of niet. Iedere commerciële partij heeft de plicht om zich er van te vergewissen dat de door haar aangeboden en verhandelde producten geen inbreuk maken op de rechten van derden. Verschuilen achter eventuele ‘goede trouw’ of een leverancier is dus niet mogelijk.

Tot slot is het belangrijk om te weten dat als je te lang en/of te vaak niet optreedt tegen inbreuken op je rechten, je deze rechten uiteindelijk kan verspelen. Dit is onnodig en natuurlijk zonde.

Blijf ik met de kosten zitten als ik win?

In intellectuele eigendomsrecht-kwesties geldt een bijzondere regeling voor de vergoeding van eventuele proceskosten. Anders dan in alle andere soorten procedures, geldt dat de verliezer van een procedure over inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in beginsel de volledige advocaatkosten van de winnaar moet vergoeden. Deze regeling heeft tot doel te voorkomen dat de rechthebbende (steeds) met de kosten blijft zitten als hij moet optreden tegen een of meer inbreukmakers. Zonder deze regeling zou de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de praktijk een te kostbare zaak worden voor veel rechthebbenden.

Wil je meer weten over het nemen van juridische stappen tegen namaak en niet toegestane kopieën? Neem dan vooral contact op met één van onze specialisten van het Team Intellectuele Eigendom.