Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Nysingh Online Seminar 29 mei 2018 | Anticiperen op de WNRA | Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst

Liebrand, Johanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2018

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat lijkt ver weg, maar voor een aantal veel voorkomende personele kwesties vraagt de komst van de WNRA nu al tactische keuzes van u. Zoals voor disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties. Uitnodiging Graag nodigen we u uit om deel te nemen…

Lees meer

Functioneren Raad van Toezicht

Buit-Timmer, Marieke, Liebrand, Johanneke | 2018

Goed bestuur wordt door de wetgever (de Wet Goed onderwijs , goed bestuur) beschouwd als een voorwaarde voor goed onderwijs. Onderwijsinstellingen dienen de functies van bestuur en intern toezicht in functionele of organieke gescheiden te houden. Bij het vormgeven van die scheiding is veel keuzeruimte. In de praktijk komen verschillende modellen van bestuursstructuren voor. Medium…

Lees meer

Hanneke Frijlink en Wilco Nieuwenhuis bloggen op Skipr | Barbiegate: arbeidsrechtelijke consequenties?

Frijlink, Hanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2018

In januari 2018 belandde de realityster Samantha de Jong (oftewel Barbie), na een poging tot zelfmoord, in het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Tijdens een routineonderzoek in het Haga Ziekenhuis bleek dat er opvallend vaak in één specifiek (elektronisch) patiëntendossier was gekeken. Dit bleek het dossier van Barbie te zijn. Vermoedelijk konden enkele belangstellende medewerkers…

Lees meer

Nog zorgvuldiger behandelen persoonsgegevens

Ketting, Rutger, Scholtens, Jasper | 2018

Medium Schoolmanagement Totaal, februari 2018, nr. 1 De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt met rasse schreden dichterbij. Ook voor onderwijsinstellingen heeft dat consequenties. Persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers moeten onder toeziend oog van een nieuw aan te stellen functionaris gegevensbescherming nog zorgvuldiger bewaard en beter beschermd worden. Volledig artikel    

Lees meer

Zekerheidsstelling bij onteigening

Kate, Bas ten | 2018

De rechtbank mag niet afzien van de bepaling dat voor de onteigende partij een som als zekerheid moet worden bepaald voor de voldoening van de verschuldigde schadeloosstelling. Artikel 54i lid 4 Onteigeningswet luidt: De rechtbank bepaalt voor de onteigende partij en bekende derde belanghebbenden een som als zekerheid voor de voldoening van de aan ieder van…

Lees meer

Stap in de goede richting

Graaff, Ilona de | 2017

Medium Schoolmanagement Totaal Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat het voor werkgevers financieel aantrekkelijker èn minder risicovol moet worden om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Concreet ambieert het kabinet minder flexibele arbeidsovereenkomsten, maar ook een versoepeling van het ontslagrecht. Volledig artikel

Lees meer

Strafvorderlijke bepalingen Wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal

Kastelein, Willemien | 2017

Op 24 april 2017 is de ambtelijke consultatie gestart voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal.’ Kort na publicatie van het wetsvoorstel is er al een storm van kritiek losgebarsten. De belangrijkste reden daarvoor is dat het wetsvoorstel ook een regeling bevat voor het gebruik door politie en justitie van het in de wet bedoelde lichaamsmateriaal. Kort…

Lees meer

Afvloeiingsregelingen van topfunctionarissen onder de WNT

Baremans, Astrid, Mortel, Martijn van de | 2017

De WNT stelt regels aan (onder meer) afvloeiingsregelingen met (gewezen) topfunctionarissen. Zo bepaalt de WNT dat maximaal één jaarsalaris met een maximum van € 75.000 aan ontslagvergoeding mag worden betaald. De Evaluatiewet WNT, die per 1 juli 2017 in werking treedt, brengt beperkt wijziging in (onder meer) de regels over afvloeiingsregelingen. In dit artikel wordt…

Lees meer

Help, een klacht!

Essen, Henry van | 2017

Medium Schoolmanagement Totaal, oktober 2017 In de afgelopen jaren is het aantal klachten en procedures van ouders en/of leerlingen tegen scholen fors toegenomen. Lang niet altijd zonder succes. Niet al deze klachten en procedures zijn te voorkomen, wel kunnen schoolbesturen veel doen om het aantal tot een minimum te beperken of om in elk geval…

Lees meer

Noodremprocedure zorguitgaven bestaat al

Sijmons, Jaap | 2017

De oproep van minister Dijsselbloem tot een noodremprocedure voor beheersing van de zorguitgaven is overbodig. Via het macrobeheersinstrument (MBI) kan de overheid te veel uitgegeven geld terughalen bij zorgaanbieders. De politiek staat buitenspel als het gaat om beheersing van de zorguitgaven. Dat beeld is ontstaan door de gang van zaken rond het extra geld voor…

Lees meer