Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Medezeggenschap | Instemming op hoofdlijnen vereist

Graaff, Ilona de, Liebrand, Johanneke | 2019

De ministerraad heeft op 1 februari 2019 ingestemd met de introductie van een instemmingsrecht voor de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad op de ‘hoofdlijnen van de begroting’. Dit is een besluit in de reeks ‘Verstevigen medezeggenschap / intern toezicht’. De minister is voornemens de (G)MR het instemmingsrecht (op de begroting) te geven om de positie van de medezeggenschap…

Lees meer

Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter

Buit-Timmer, Marieke | 2019

Vorig jaar deed de onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er bij schoolbesturen wel voldoende controle en evenwicht is bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit resulteerde in het rapport ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’. Aanleiding voor minister Slob te wijzen op de noodzaak dit goed te regelen.…

Lees meer

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Kate, Bas ten | 2019

Wanneer in het kader van een werk ontgravingen plaatsvinden, komt het dikwijls voor dat de onteigenaar als gevolg daarvan een voordeel ondervindt. Dat voordeel kan worden veroorzaakt doordat de vrijkomende bodembestanddelen verkocht kunnen worden of doordat zij elders in het werk kunnen worden gebruikt. De vraag is dan of de onteigende partij aanspraak kan maken…

Lees meer

Jin ondernemingsrecht, april 2018

Poelsema, Marloes | 2019

Koopovereenkomst, non-conformiteit. Is verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW van toepassing op vordering tot schadevergoeding wegens bedrog? Jin ondernemingsrecht, april 2018. Volgens art. 7:23 lid 1 BW kan de koper geen beroep meer erop doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat…

Lees meer

Onduidelijkheid troef

Scholtens, Jasper | 2018

De invoering van de AVG heeft geleid tot veel aandacht van de media en vanuit de maatschappij. Dit was vermoedelijk te danken aan de draconische boetes die op overtreding van de verordening komen te staan. Daarnaast is privacy een groot goed, zeker in een steeds verder digitaliserende wereld. Medium Schoolmanagement Totaal, december 2018 Lees hier…

Lees meer

Annotatie bij Hoge Raad 22 juni 2018

Poelsema, Marloes | 2018

Medium JIN (Jurisprudentie in Nederland), 2018, afl. 10, nr. 183 ECLI:NL:HR:2018:972 en ECLI:NL:PHR:2018:308 Executoriale verkoop van aandelen door pandhouder met inachtneming van blokkeringsregeling. Volledig artikel

Lees meer

E-CMR: Pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | 2018

Logistieke ondernemingen hebben de afgelopen decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met smart contracts, waarmee leveringen automatisch betaald kunnen worden. Op één terrein is de digitalisering echter achtergebleven,…

Lees meer

Tuchtrechter biedt calamiteitenmelder (enige) bescherming

Kastelein, Willemien | 2018

Over elke calamiteit wordt een rapport opgemaakt. Uit jurisprudentie blijkt dat zo’n rapport mag worden gebruikt om een tuchtzaak aan te spannen, maar dat de rechter daar niet een uitspraak op mag baseren. Volgens tuchtrechtexperts is dat enige winst, maar niet genoeg. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht een zorgaanbieder om een…

Lees meer

Annotatie bij rechtbank Den Haag 13 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3200 (Nadeelcompensatie bouwschade poldergemaal)

Kate, Bas ten | 2018

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt nabij een tweetal woningen een poldergemaal aangelegd. Daartoe worden tijdelijke en later permanente damwanden geplaatst en vinden heiwerkzaamheden plaats. Gedurende de bouwperiode treedt aanzienlijke schade aan de woningen op; de bewoners zijn zelfs genoodzaakt de woningen te verlaten om tijdelijk in een portocabin te gaan wonen. Zij…

Lees meer

Executieveilingenzaak geëxecuteerd door het CBb

Belhadj, Ekram | 2018

De zaak Executieveilingen is op het bouwfraudeonderzoek na het grootste kartelonderzoek dat de ACM heeft uitgevoerd in termen van aantal betrokken ondernemingen. Aan circa 80 ondernemingen zijn boetes opgelegd voor overtreding van artikel 6 Mededingingswet (Mw). In haar onderzoek heeft de ACM naast informatie die zij verkreeg uit onaangekondigde onderzoeken in woningen en op bedrijfslocaties,…

Lees meer

Blog op Skipr door Sebastiaan Garvelink | Het ongrijpbare Zorginstituut

2018

Als het Zorginstituut Nederland (ZiN) het standpunt inneemt dat een bepaalde vorm van zorg of behandeling niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk, dan wordt die zorg niet (meer) vergoed uit het basispakket. Dat gaat automatisch: de verzekeringspolis hoeft er niet eens voor te worden aangepast. Dat kan behoorlijke impact hebben. Het ene…

Lees meer

Energie-audit en energiebesparende maatregelen

Kruisselbrink, Matthias | 2018

In deze bijdrage zullen twee recente wetswijzigingen worden besproken die gevolgen kunnen hebben voor ondernemingen in het kader van energie en energiebesparing: de energie-audit en de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Volledige tekst

Lees meer

Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht

Zweers-te Raaij, Dorien | 2018

Steeds vaker worden opdrachten openbaar aanbesteed, zeker in (Europese) overheidstrajecten. Dat betekent dat het werkterrein van het aanbestedingsrecht groeiende is. Met Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht in de hand kent de wetgeving rond openbare aanbestedingen al snel geen geheimen meer voor u. Dorien Zweers is medeauteur van Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht. In Sdu Commentaar Aanbestedingsrecht vindt u praktisch…

Lees meer