Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Kop-staart botsing: bewijslast op eiser, geen afwijking hoofdregel bij achteroprijden

Zwart, Stijn de | 2019

Kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens. Vraag of achterligger voldoende afstand heeft gehouden (artikel 19 RVV). Het hof oordeelt dat op appellante (de voorste vrachtauto) de bewijslast ligt van zijn stelling dat de achteroprijder onzorgvuldig aan het verkeer heeft deelgenomen. De enkele omstandigheid dat de bestuurder van de achterste vrachtauto achterop de vrachtwagen van appellante is gebotst,…

Lees meer

WhatsApp in het onderwijs

Andel, Carola van, Nijendaal, Maarten van | 2019

Wat wel en niet mag De meeste onderwijsorganisaties hebben inmiddels een vastgesteld privacybeleid, of zijn dit aan het ontwikkelen. Veel besturen kampen met de vraag of het gebruik van WhatsApp nog wel binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacybeleid valt. Er zijn veel haken en ogen. Medium Schoolmanagement Totaal | juni…

Lees meer

Annotatie bij Rechtbank Den Haag 21 februari 2019

Poelsema, Marloes | 2019

Verzet tegen voorgenomen fusie. Afgewezen. Verkrijgende rechtspersoon biedt ruimschoots voldoende verhaal voor de eventuele verplichtingen jegens verzoekster. ECLI:NL:RBDHA:2019:2195 Medium JIN Ondernemingsrecht 2019, afl. 4, nr. 67 Volledig artikel

Lees meer

Preventie als overheidstaak

Sijmons, Jaap | 2019

Themapublicatie Ucall Ongezond en (on)geoorloofd Publiek- en privaatrecht & legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten. Onder redactie van prof.mr. A.L.M. Keirse, mr. dr. R.S.B. Kool, Prof.mr. R. Oetlep, Den Haag: uitgeverij Boom juridisch 2018, p. 65-77.

Lees meer

Bestuurlijk gezondheidsrecht

Sijmons, Jaap | 2019

De Mastermonografieën Staats- en bestuursrecht, onder redactie van prof. mr. dr. (A.C.) Aart Hendriks paragraaf 2.3.2 NZa, 2.3.3 ACM, 2.3.5 Zorginstituut, 2.3.6 CAK en CIZ, 3.1 Toelating WTZi, 3.3 WBMV, 3.5 WMG, Wolters Kluwer 3e druk Deventer 2018.

Lees meer

Overzicht publicaties prof. mr. dr. J.G. Sijmons

Sijmons, Jaap | 2019

Prof. mr. dr. J.G. Sijmons publiceerde over gezondheidsrechtelijke en andere juridische onderwerpen ondermeer in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Nederlands Juristenblad, het Advocatenblad en ZM Magazine. Voorts verschenen diverse annotaties van zijn hand in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, RZA en Gezondheidszorg Jurisprudentie. U vindt hier een overzicht van al zijn publicaties van 1988 tot heden. Overzicht

Lees meer

Medezeggenschap | Instemming op hoofdlijnen vereist

Graaff, Ilona de, Liebrand, Johanneke | 2019

De ministerraad heeft op 1 februari 2019 ingestemd met de introductie van een instemmingsrecht voor de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad op de ‘hoofdlijnen van de begroting’. Dit is een besluit in de reeks ‘Verstevigen medezeggenschap / intern toezicht’. De minister is voornemens de (G)MR het instemmingsrecht (op de begroting) te geven om de positie van de medezeggenschap…

Lees meer

Onafhankelijkheid van intern toezicht kan beter

Buit-Timmer, Marieke | 2019

Vorig jaar deed de onderwijsinspectie onderzoek naar de vraag of er bij schoolbesturen wel voldoende controle en evenwicht is bij een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht. Dit resulteerde in het rapport ‘Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk’. Aanleiding voor minister Slob te wijzen op de noodzaak dit goed te regelen.…

Lees meer

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Kate, Bas ten | 2019

Wanneer in het kader van een werk ontgravingen plaatsvinden, komt het dikwijls voor dat de onteigenaar als gevolg daarvan een voordeel ondervindt. Dat voordeel kan worden veroorzaakt doordat de vrijkomende bodembestanddelen verkocht kunnen worden of doordat zij elders in het werk kunnen worden gebruikt. De vraag is dan of de onteigende partij aanspraak kan maken…

Lees meer

Annotatie bij Hoge Raad 17 november 2017

Poelsema, Marloes | 2019

Medium JIN (Jurisprudentie in Nederland), 2018, afl. 3, nr. 51 ECLI:NL:HR:2017:2902 en ECLI:NL:PHR:2017:1251 Koopovereenkomst, non-conformiteit. Is verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW van toepassing op vordering tot schadevergoeding wegens bedrog? Volledig artikel    

Lees meer