Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Interview met Martijn van de Mortel: Staat AVG preventief testen in de weg?

Mortel, Martijn van de | 2020

Op 19 maart 2020 werd Martijn van de Mortel, advocaat arbeidsrecht, geïnterviewd door Zorgvisie. In dit interview sprak hij over preventief testen op corona in relatie tot de AVG. Het volledige interview kunt u lezen op de site van Zorgvisie.     Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met Martijn van de Mortel…

Lees meer

Interview Vera Textor: Meeste burgemeesters ‘min of meer’ buitenspel

Textor, Vera | 2020

De noodmaatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus zijn wettelijk voldoende onderbouwd. Burgemeesters staan min of meer buitenspel nu de voorzitters van de veiligheidsregio’s veel van hun bevoegdheden hebben overgenomen. Dat wil zeggen, tot aan de de persconferentie van 23 maart 2020. Daarin gaf minister Grapperhaus namelijk aan burgemeesters weer meer bevoegdheden te…

Lees meer

Annotatie voor het tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht

Kate, Bas ten, Textor, Vera | 2020

Schadevergoeding bij subsidiebeëindiging Medium: Jurisprudentie Bestuursrecht 28 januari 2020, afl. 1 Langdurige subsidierelaties kunnen op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) alleen worden beëindigd door de subsidieverlener als aan de subsidieontvanger een redelijke termijn wordt gegund. Die termijn is bedoeld om de subsidieontvanger in staat te stellen om vanwege de subsidierelatie…

Lees meer

Fonds voor gemene rekening steeds populairder

Hommes-Kuijer, Angelique | 2020

Het fonds voor gemene rekening wordt steeds populairder. Het wordt namelijk gebruikt om vermogen te anonimiseren, zodat voor derden niet zichtbaar is hoeveel vermogen een Fonds heeft. Een Fonds hoeft niet te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hoeft ook geen jaarrekening te publiceren. Zo kan men niet zien hoeveel vermogen zich er…

Lees meer

Een interview met Angelique Hommes over “Prangende vraagstukken binnen familiebedrijven”

Hommes-Kuijer, Angelique | 2020

Prangende vragen over het UBO-register. Op dit moment speelt voornamelijk het Ultimate Beneficial Owner (UBO)-register een grote rol wanneer het aankomt op legal-vraagstukken binnen familiebedrijven. Vanaf 10 januari 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun aandeelen certificaathouders en anderen die zeggenschap hebben in dit register in te schrijven. Of een vraag over de overdracht aan kinderen en…

Lees meer

Misbruik van tuchtrecht?

Koelewijn, Simone | 2020

Annotatie bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven 14 augustus 2019 In de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Eindhoven van 14 augustus 2019 staat de vraag centraal of verweerder, een apotheker en bestuurder van een keten van apotheken, frauduleus heeft gehandeld door te bewerkstelligen dat de keten opzettelijk preferente geneesmiddelen bij…

Lees meer

Zorgplicht in het licht van stageplaatsen

Odijk, Saskia | 2020

Saskia Odijk bespreekt uitspraken van de Rechtbank Gelderland waarin het gaat om de vraag hoe ver de zorgplicht van een onderwijsinstelling reikt in geval van een tekort aan stageplaatsen. Medium Schoolmanagement Totaal, december 2019 Volledig artikel  

Lees meer

Wijziging Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

Kolk, Chantal | 2019

De Natuurschoonwet 1928 is naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer geëvalueerd. In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat de Natuurschoonwet 1928 van groot belang is voor de instandhouding van natuurschoon op landgoederen. Aanbevolen wordt dat voor een effectieve werking van de wet het ook nodig is om het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 op onderdelen…

Lees meer

De (mogelijke) bescherming door de verzekeraar aan slachtoffers van geweldsmisdrijven

Montulet, Rosalinde | 2019

Ondanks de verschillende pogingen hen tegemoet te komen, is het voor een aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven niet of slechts beperkt mogelijk hun schade te verhalen. In dit artikel staat centraal de mogelijke bescherming van geweldsmisdrijfslachtoffers binnen het verzekeringsrecht en de rol die verzekeraars daarin (kunnen) hebben. Medium AV&S 2019/30 Volledig artikel

Lees meer

De overkill aan geneesmiddelen en het tekort van de wet

Koelewijn, Simone, Sijmons, Jaap | 2019

Na megaclaims op de tabaksindustrie zijn nu de Amerikaanse farmaceuten aan de beurt voor miljarden dollars. Er is überhaupt veel iatrogene schade door receptmedicijnen. Biedt de Geneesmiddelenwet wel voldoende bescherming? Een drietal bedrijven in de V.S. trachten voor miljarden dollars hun aansprakelijkheid voor het op de markt brengen van zware opiaten af te kopen. De…

Lees meer

De kosten van de deelgeschilprocedure: enkele suggesties tot normering

Boersma, Lissa | 2019

Met de invoering van de Wet deelgeschilprocedure voor letsel en overlijdensschade (art. 1019w-1019cc van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv))1 is getracht vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van personenschade te faciliteren.2 Met de deelgeschilprocedure als – ook internationaal gezien3 – nieuwe rechtsfiguur wordt beoogd partijen de mogelijkheid te bieden op een vlotte en…

Lees meer

Aansprakelijkheid voor het verlies van een kans in medische zaken

Blokland, Niels | 2019

Een rechtsvergelijkend onderzoek naar kansschade en loss of a chance als oplossing voor een onzeker oorzakelijk verband. Deze bewerkte versie van de masterscriptie van Niels Blokland is gepubliceerd als boek door Juridische Uitgeverij Celsus. In het boek breekt Niels een lans voor het zogenaamde leerstuk ‘verlies van een kans’ in van het medische aansprakelijkheidsrecht. De…

Lees meer

Onderwijsinstellingen duurder uit

Mutsaers, Matthijs | 2019

Beleidsmaatregelen van de staatssecretaris op het gebied van rechtsbescherming leiden tot meer rechtsonzekerheid en hogere lasten voor aanbestedende onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen die kwalificeren als ‘publiekrechtelijke instelling’ in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijnen – en daarmee als ‘aanbestedende dienst’ – zijn onderworpen aan de aanbestedingsregels. Dit betekent dat zij hun ‘overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten’…

Lees meer

Annotatie bij Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 14 mei 2019

Poelsema, Marloes | 2019

In dit arrest wordt een bestuurder aansprakelijk gehouden voor de schade die een schuldeiser lijdt door een turboliquidatie van een besloten vennootschap waarna de onderneming vrijwel ongewijzigd in een andere vennootschap wordt voortgezet. ECLI:NL:GHSHE:2019:1825 Medium JIN Ondernemingsrecht 2019, afl. 8, nr. 145 Volledig artikel

Lees meer

Beroepsgeheim en verschoningsrecht, reikwijdte discussies

Kastelein, Willemien | 2019

Mr. W.R. Kastelein In de zorg is veel te doen over de reikwijdte van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht. De discussie is, naar het lijkt, nieuw leven ingeblazen door de invoering van de AVG. Zorginstellingen en beroepsbeoefenaren maken zich naar verluidt zorgen over de consequenties van de AVG. Of de AVG veel verandert in de…

Lees meer

Wijziging WGBO: het inzagerecht van nabestaanden, onduidelijkheid blijft

Kastelein, Willemien | 2019

mr. W.R. Kastelein De Eerste Kamer heeft zonder discussie een wijziging van de WGBO aanvaard waarin o.a. een wettelijke regeling van het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt is vastgelegd. Deze regeling was er tot nu toe niet. Over deze wijzigingen is opmerkelijk weinig discussie geweest, terwijl er aan de nu geaccepteerde…

Lees meer