Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Jin ondernemingsrecht, april 2018

2019

Koopovereenkomst, non-conformiteit. Is verjaringstermijn van artikel 7:23 lid 2 BW van toepassing op vordering tot schadevergoeding wegens bedrog? Jin ondernemingsrecht, april 2018.

Volgens art. 7:23 lid 1 BW kan de koper geen beroep meer erop doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen maar die hij niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden. Art. 7:23 lid 2 BW bepaalt dat rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van twee jaren na de overeenkomstig het eerste lid gedane kennisgeving.

Lees hier het volledige artikel en de noot van Mr. Marloes Poelsema.

 

 

Publicaties