Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Zorgplicht in het licht van stageplaatsen

Odijk, Saskia | 2020

Saskia Odijk bespreekt uitspraken van de Rechtbank Gelderland waarin het gaat om de vraag hoe ver de zorgplicht van een onderwijsinstelling reikt in geval van een tekort aan stageplaatsen. Medium Schoolmanagement Totaal, december 2019 Volledig artikel  

Lees meer

Onderwijsinstellingen duurder uit

Mutsaers, Matthijs | 2019

Beleidsmaatregelen van de staatssecretaris op het gebied van rechtsbescherming leiden tot meer rechtsonzekerheid en hogere lasten voor aanbestedende onderwijsinstellingen. Onderwijsinstellingen die kwalificeren als ‘publiekrechtelijke instelling’ in de zin van de Europese aanbestedingsrichtlijnen – en daarmee als ‘aanbestedende dienst’ – zijn onderworpen aan de aanbestedingsregels. Dit betekent dat zij hun ‘overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten’…

Lees meer

Functioneren Raad van Toezicht

Buit-Timmer, Marieke, Liebrand, Johanneke | 2018

Goed bestuur wordt door de wetgever (de Wet Goed onderwijs , goed bestuur) beschouwd als een voorwaarde voor goed onderwijs. Onderwijsinstellingen dienen de functies van bestuur en intern toezicht in functionele of organieke gescheiden te houden. Bij het vormgeven van die scheiding is veel keuzeruimte. In de praktijk komen verschillende modellen van bestuursstructuren voor. Johanneke…

Lees meer

Stap in de goede richting

Graaff, Ilona de | 2017

Medium Schoolmanagement Totaal Het nieuwe kabinet heeft aangegeven dat het voor werkgevers financieel aantrekkelijker èn minder risicovol moet worden om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te gaan. Concreet ambieert het kabinet minder flexibele arbeidsovereenkomsten, maar ook een versoepeling van het ontslagrecht. Volledig artikel

Lees meer

Help, een klacht!

Essen, Henry van | 2017

Medium Schoolmanagement Totaal, oktober 2017 In de afgelopen jaren is het aantal klachten en procedures van ouders en/of leerlingen tegen scholen fors toegenomen. Lang niet altijd zonder succes. Niet al deze klachten en procedures zijn te voorkomen, wel kunnen schoolbesturen veel doen om het aantal tot een minimum te beperken of om in elk geval…

Lees meer

Uw leverancier komt zijn afspraken niet na

Scholtens, Jasper | 2017

Bij het inhuren van deskundigheid op het gebied van ICT kan veel misgaan, zo blijkt maar al te vaak. Met onderstaande (fictieve, maar op de werkelijkheid gebaseerde) casus wordt inzichtelijk tegen welke juridische problemen een onderwijsinstelling kan aanlopen als een leverancier zijn afspraken niet nakomt. In deze casus sluit een onderwijsinstelling een overeenkomst met een…

Lees meer

Wet- en regelgeving Verhuur eigen schoolgebouw

Boonstra, Wouter | 2017

Medium Schoolmanagement Totaal In krimpgebieden komen steeds meer delen van schoolgebouwen in met name het basisonderwijs leeg te staan door de dalende leerlingaantallen. Vaak wensen die schoolbesturen– ter dekking van de exploitatielasten – een gedeelte van het schoolgebouw te verhuren aan commerciële partijen. De gemeente kan de verhuur van ruimten in een schoolgebouw echter aan…

Lees meer

Zorgvuldige besluitvorming is essentieel

Ham-Leerkes, Lianne van den | 2016

Medium Schoolmanagement Totaal | december 2016 Leerlingen dienen zich te houden aan de regels die gelden in de school en de school ziet toe op het naleven daarvan. Wat als deze regels toch worden overtreden? De kwaliteit van het onderwijs en een veilige werk- en leeromgeving zijn voor elke onderwijsinstelling belangrijk. Een belangrijk aspect daarbij…

Lees meer

WBP Registreren van ziekteverzuim

2016

Medium Schoolmanagement Totaal Bij het registreren van ziekteverzuim gelden strikte regels. Sinds de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is het extra belangrijk deze goed na te leven. Forse boetes wachten het schoolbestuur dat zich hier niet aan houdt. Volledige publicatie

Lees meer

Wolkjes aan de horizon; de curator en de cloud

Quint, Reinier | 2015

Medium de Insolad bundel november 2015 De snelle ontwikkelingen op het gebied van de ICT spelen ook curatoren parten. Ik stip enkele van die ontwikkelingen aan, die convergeren onder de noemer “cloud”. Zij hebben alle tot gevolg dat essentiële gegevens voor de afwikkeling van het faillissement, de administratie, zich buiten het bedrijf van de failliet…

Lees meer

Afschaffing Ambtenarenstatus

Liebrand, Johanneke, Nieuwenhuis, Wilco | 2014

Medium VNG-magazine 2014-22 Met het Wetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren wordt de rechtspositie van een belangrijk deel van ambtenaren gelijk aan die van werknemers in het bedrijfsleven. Enkele bijzondere aspecten die verbonden zijn aan het ambtenaarschap, zoals regels over integriteit, worden apart geregeld. De ambtenaar blijft dus bestaan, maar zijn rechtspositie wijzigt drastisch. Aannemende dat het…

Lees meer

Omgaan met klachten van ouders en leerlingen

Liebrand, Johanneke | 2012

Medium SchoolManagement Totaal Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met klachten van ouders en leerlingen. Niet zelden oordeelt een klachtencommissie dat de communicatie ‘voor verbetering vatbaar ’is. Genoeg redenen om vanuit de optiek van de school eens stil te staan de relatie tussen school, leerlingen en ouders en de communicatie in deze relatie, vanuit juridisch oogpunt.…

Lees meer

Vooruitkijken loont

Nieuwenhuis, Wilco | 2012

Medium SchoolManagement Totaal 2012-2 De gevolgen van bezuinigingen en leerlingenkrimp worden steeds zichtbaarder. Klassen worden groter, op passend onderwijs wordt fors bezuinigd en het Participatiefonds verstrekt ieder jaar meer uitkeringen. Scholen lopen dus grote kans vroeg of laat geconfronteerd te worden met formatietekorten. Maar hoe kan een schoolbestuur het best omgaan met dat vooruitzicht? Volledige…

Lees meer

Letselschade. Is de onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking onder een schoolongevallenpolis?

2012

Medium RAV Eiseres volgde in 2005 een opleiding tot administratief juridisch medewerker bij het ROC. Op 1 juni 2005 heeft zij deelgenomen aan een kartwedstrijd die in opdracht van het ROC was georganiseerd en deel uitmaakte van een sportactiviteitenprogramma waarvoor deelnemende studenten extra studiepunten ontvingen. Eiseres is tijdens het besturen van de kart uit de…

Lees meer

Commissies van Beroep – Een struikelblok voor juristen

Nieuwenhuis, Wilco | 2011

Medium SchoolManagement Totaal Het bijzonder onderwijs kent een bijzondere rechtsgang: de Commissie van Beroep. Over de status van een uitspraak van de Commissies van Beroep is door de jaren heen verschillend gedacht. Een tweetal uitspraken uit de afgelopen jaren heeft laten zien dat niet alleen advocaten, maar zelfs rechters zich daarin vergalopperen. Klaarblijkelijk blijft de…

Lees meer

Scholenfusie: Lastiger, maar nog steeds uitvoerbaar

Ritsema, Theo | 2011

Medium SchoolManagement Totaal In januari nam de Eerste Kamer een wetsvoorstel aan dat in het onderwijs de fusietoets introduceert. De wet, op een nader te bepalen tijdstip in te voeren, schrijft in alle geledingen van het onderwijs voor dat een fusie niet tot stand kan worden gebracht zonder goedkeuring door de minister van OCW. Wordt…

Lees meer