Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Interview Vera Textor: Meeste burgemeesters ‘min of meer’ buitenspel

Textor, Vera | 2020

De noodmaatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus zijn wettelijk voldoende onderbouwd. Burgemeesters staan min of meer buitenspel nu de voorzitters van de veiligheidsregio’s veel van hun bevoegdheden hebben overgenomen. Dat wil zeggen, tot aan de de persconferentie van 23 maart 2020. Daarin gaf minister Grapperhaus namelijk aan burgemeesters weer meer bevoegdheden te…

Lees meer

Annotatie voor het tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht

Kate, Bas ten, Textor, Vera | 2020

Schadevergoeding bij subsidiebeëindiging Medium: Jurisprudentie Bestuursrecht 28 januari 2020, afl. 1 Langdurige subsidierelaties kunnen op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) alleen worden beëindigd door de subsidieverlener als aan de subsidieontvanger een redelijke termijn wordt gegund. Die termijn is bedoeld om de subsidieontvanger in staat te stellen om vanwege de subsidierelatie…

Lees meer

Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Kate, Bas ten | 2019

Wanneer in het kader van een werk ontgravingen plaatsvinden, komt het dikwijls voor dat de onteigenaar als gevolg daarvan een voordeel ondervindt. Dat voordeel kan worden veroorzaakt doordat de vrijkomende bodembestanddelen verkocht kunnen worden of doordat zij elders in het werk kunnen worden gebruikt. De vraag is dan of de onteigende partij aanspraak kan maken…

Lees meer

Annotatie bij rechtbank Den Haag 13 maart 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:3200 (Nadeelcompensatie bouwschade poldergemaal)

Kate, Bas ten | 2018

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt nabij een tweetal woningen een poldergemaal aangelegd. Daartoe worden tijdelijke en later permanente damwanden geplaatst en vinden heiwerkzaamheden plaats. Gedurende de bouwperiode treedt aanzienlijke schade aan de woningen op; de bewoners zijn zelfs genoodzaakt de woningen te verlaten om tijdelijk in een portocabin te gaan wonen. Zij…

Lees meer

Energie-audit en energiebesparende maatregelen

Kruisselbrink, Matthias | 2018

In deze bijdrage zullen twee recente wetswijzigingen worden besproken die gevolgen kunnen hebben voor ondernemingen in het kader van energie en energiebesparing: de energie-audit en de verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Volledige tekst

Lees meer

Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017

Berge, Ingrid van den, Jasarevic, Vanessa, Mutsaers, Matthijs | 2018

In de Kroniek jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017 wordt de jurisprudentie besproken op het gebied van het aanbestedingsrecht van het Hof van Justitie Eu, het gerecht, de nationale civiele rechter en de bestuursrechter over de periode 1 januari tot en met 31 december 2017, voor zover bij auteurs bekend, alsmede de adviezen van de Commissie van aanbestedingsexperts, voor…

Lees meer

Annotatie bij Koninklijk Besluit, 28 maart 2018, nr. 2018000574

Kate, Bas ten | 2018

Het komt niet zo heel vaak voor dat de Kroon weigert om gronden ter onteigening aan te wijzen in verband met een beroep op zelfrealisatie door de eigenaren. In dit KB gebeurt dat wel en daarom verdient dit aandacht. Annotatie bij Koninklijk Besluit, 28 maart 2018, nr. 2018000574 (Kaag en Braassem) Medium TBR 2018/95

Lees meer

Annotatie bij Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 24 januari 2018

Kate, Bas ten | 2018

Deze annotatie heeft vooral een signaleringsfunctie. Waar meer geïnvesteerd wordt in windenergie zullen particulieren en bedrijven meer te maken krijgen bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen die het mogelijk maken dat windparken en windturbines in de nabijheid van hun woningen en bedrijfsgebouwen worden opgericht. Bij de behandeling van verzoeken om vergoeding van planschade die daaruit voortkomt spelen bijzondere…

Lees meer

Annotatie bij Hoge Raad 5 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:7

Kate, Bas ten | 2018

Naar dit arrest is in spanning uitgekeken. Niet alleen vanwege de vele emoties die de voorgenomen ontpoldering van de Hedwigepolder heeft opgeroepen, maar ook vanwege het advies van A-G Van Oven om het vonnis waarbij de onteigening was uitgesproken te vernietigen. Zo ver komt het echter niet: de Hoge Raad verwerpt de tegen de onteigening…

Lees meer

Is de wegbeheerder aansprakelijk voor voorwerpen op de weg?

Ham-Leerkes, Lianne van den | 2017

Medium De Gemeentestem | 2017/90 In de wet is bepaald dat de wegbeheerder (het verantwoordelijke overheidslichaam) moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Verkeert de openbare weg in een gebrekkige toestand en ontstaat daardoor schade, dan is de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk. Maar wat wordt verstaan onder de openbare weg en hoever strekt…

Lees meer

Kroniek administratief onteigeningsrecht 2016

Andel, Carola van, Haccou, Patrick, Kate, Bas ten, Klostermann, Wim, Roos, Jessica de | 2017

In deze Kroniek worden de Koninklijke Besluiten tot onteigening over 2016 besproken. De KB’s worden aan de hand van de maatstaven voor beoordeling van de onteigeningsverzoeken besproken. Aangezien het systeem van onteigening in de Omgevingswet gaat veranderen wordt ook bij deze wetswijziging stilgestaan. Medium TBR 2017/56

Lees meer