Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

E-CMR: Pilot elektronische vrachtbrief in Benelux

Zwart, Stijn de | 2018

Logistieke ondernemingen hebben de afgelopen decennia een grote digitaliserings- en automatiseringsslag gemaakt. Routes worden automatisch ingepland en GPS-tracking en de digitale tachograaf waken over de veiligheid van de chauffeur en de vervoerde goederen. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met smart contracts, waarmee leveringen automatisch betaald kunnen worden. Op één terrein is de digitalisering echter achtergebleven,…

Lees meer

Een voorwerp op de weg: is de wegbeheerder aansprakelijk?

Ham-Leerkes, Lianne van den | 2016

In de wet is bepaald dat de wegbeheerder (het verantwoordelijke overheidslichaam) moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Verkeert de openbare weg in een gebrekkige toestanden ontstaat daardoor schade, dan is de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk. Maar wat wordt verstaan onder de openbare weg en hoever strekt dat begrip? Medium PIV-Bulletin 2016-5 Volledig…

Lees meer

Fictief benaderen of uitgaan van de feitelijke situatie? Overlijdensschade na overlijden van beide ouders.

Ham-Leerkes, Lianne van den | 2015

Medium PIV-Bulletin / mei 2015 Overlijdensschade, een onderwerp waaraan een trieste gebeurtenis voorafgaat. Dit maakt het voor de betrokkenen emotioneel beladen, wat veelal wordt versterkt door het gegeven dat dergelijke schade niet eenvoudig te berekenen is. Welke componenten moeten wel of niet worden meegenomen en vanuit welk perspectief moet de schade worden benaderd? Volledige publicatie

Lees meer

Premiebetaling in het verzekeringsrecht

Dorhout Mees, Tjalling | 2014

Medium THEMIS 2014-2 In het tijdschrift RM Themis bespreekt mr. Tjalling Dorhout Mees het proefschrift van P.M. Leerink met de titel ‘Premiebetaling in het verzekeringsrecht’. Volledige publicatie

Lees meer

Zorgplicht financieel adviseur buiten een contractuele adviesrelatie

Burg, Jan van der | 2014

Medium AV&S De Hoge Raad heeft zich in een arrest van 22 maart 2013 uitgelaten over de aansprakelijkheid van een financieel adviseur in een situatie waarin geen sprake (meer) is van een contractuele adviesrelatie met een voormalige cliënt. De uitspraak van de Hoge Raad maakt duidelijk dat ook in zo’n geval op een financieel adviseur…

Lees meer

Dekking schadeverzekering. “Clausule ladingdiefstallen bij boeroepsgoederenvervoer over de weg”

2013

Medium RAV De chauffeur van geïntimeerde parkeert tijdens het vervoer van een lading tin ingots zijn trekker en oplegger gedurende een nacht op een afgesloten parkeerterrein. De oplegger met de lading wordt gestolen. Geïntimeerde wordt voor de schade aansprakelijk gesteld en keert een bedrag van € 193.333,33 aan ladingbelanghebbenden uit. Geïntimeerde spreekt vervolgens haar aansprakelijkheidsverzekeraar…

Lees meer

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

2013

Medium RAV De Portugees Marques Almeida was inzittende in een voertuig dat op 12 juni 2004 een aanrijding had. Marques Almeida had de veiligheidsgordel niet omgedaan. Hij sloeg met zijn hoofd door de voorruit en liep letsel op aan het hoofd en gelaat. De eigenaar van het voertuig waarin Marques Almeida zich bevond, was verzekerd…

Lees meer

Gezonken woonark. Mogelijkheid voor verzekeraar om aanvankelijk genoemde weigeringsgrond aan te vullen? Sprake van “van buiten komend onheil” of “eigen gebrek”?

2013

Medium RAV, 30 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5720 30 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5720 (G. van Rijssen, M.M.A. Wind en R.Ch. Verschuur) Artikel 6:248, 7:951 en 7:952 BW Schadeverzekering, gezonken woonark. Mogelijkheid voor verzekeraar om aanvankelijk genoemde weigeringsgrond aan te vullen? Sprake van “van buiten komend onheil” of “eigen gebrek”? Op 1 mei 2008 is tussen partijen een overeenkomst…

Lees meer

Het omzeilen van de BBR

Ruiter, Anita de | 2013

De vraag die centraal staat in deze bijdrage is of het de aan de Bedrijfsregeling Brandregres 2000 (BBr 2000) gebonden brandverzekeraar vrijstaat te bedingen dat zijn verzekerde pas aanspraak kan maken op dekking indien verhaal op de aansprakelijke partij onmogelijk is. Dit naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechtbank Utrecht waarin een advies…

Lees meer

Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ham-Leerkes, Lianne van den | 2012

“Heeft een zelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht”, aldus art. 6:100 BW. Met andere woorden, de schade die de benadeelde heeft geleden dient volledig vergoed te worden, maar de benadeelde…

Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid – verjaring

Ruiter, Anita de | 2012

Medium RAV Op 31 mei 2000 koopt Van Ek van Sano onder meer een aantal lopende bedrijfsopdrachten. Sano verstrekt de garantie dat met deze werkzaamheden winst zal worden gemaakt. Dit blijkt niet het geval. Op 8 januari 2001 klaagt Van Ek hierover bij Sano. Eind januari 2002 wendt Van Ek zich tot haar rechtsbijstandverzekeraar, SR,…

Lees meer

Redelijkheid en billijkheid. Causaal verband.

Ruiter, Anita de | 2012

Medium RAV Op het beveiligde parkeerterrein van eiseres, een vervoerbedrijf, stonden op 4 september 2010 twee trekkers met oplegger en een losstaande trekker geparkeerd. De twee opleggers waren geladen met (kostbare) computerapparatuur. Op 4 en 5 september 2010 is een groot deel van de computerapparatuur alsmede een van de trekkers en een oplegger ontvreemd. Volledige…

Lees meer

Zorgplicht verzekeraar. Heeft de verzekeraar de op hem rustende zorgplicht geschonden door de verzekerde niet te waarschuwen?

2012

Medium RAV Op 15 oktober 1990 heeft de Staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt dat premies voor levensverzekeringen die op of na 16 oktober 1990 worden afgesloten slechts tot en met 31 december 1991 fiscaal aftrekbaar zijn. Premies van levensverzekeringen die vóór 16 oktober 1990 zijn afgesloten konden gedurende de gehele looptijd van de verzekering fiscaal…

Lees meer

Letselschade. Is de onderwijsinstelling aansprakelijk voor ontoereikende dekking onder een schoolongevallenpolis?

2012

Medium RAV Eiseres volgde in 2005 een opleiding tot administratief juridisch medewerker bij het ROC. Op 1 juni 2005 heeft zij deelgenomen aan een kartwedstrijd die in opdracht van het ROC was georganiseerd en deel uitmaakte van een sportactiviteitenprogramma waarvoor deelnemende studenten extra studiepunten ontvingen. Eiseres is tijdens het besturen van de kart uit de…

Lees meer

Verjaring. Is de afwijzing door een verzekeraar van een claim van een brandstichter op grond van de verjaringsclausule en de opzetclausule terecht?

2012

Medium RAV In de middag van 1 januari 2000 is brand ontstaan in een basisschool te Heerhugowaard, waardoor bijna 1 miljoen euro aan schade is ontstaan aan de school en de inventaris. Eiser is op 27 september 2000 door de Rechtbank Alkmaar strafrechtelijk veroordeeld voor medeplegen van opzettelijk brandstichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen…

Lees meer

Dekking schadeverzekering. Kan verzekerde zich beroepen op gerechtvaarding vertrouwen op dekking van een AVB-polis?

2011

Medium RAV In 2003 heeft Cluistra in Duitsland een staalconstructie opgebouwd in onderaanneming van Arendsen. Met het oog op de werkzaamheden had Arendsen een hoogwerker gehuurd bij Gardemann en deze ter beschikking gesteld aan Cluistra onder doorberekening van de huurpenningen. Het betrof een hoogwerker die door middel van motorische aandrijving, op eigen kracht over de…

Lees meer