Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Publicaties

Valkuilen bij raadpleging van de basisregistratie kadaster

Dutmer, Edith | 2016

Medium VGR 2016/1 De Nederlandse openbare registers kennen een zogenaamd ‘negatief stelsel’, hetgeen kort gezegd inhoudt dat hetgeen in de openbare registers wordt aangetroffen, niet per se overeenstemt met de (juridische) werkelijkheid. Dat wij in Nederland een negatief stelsel kennen is vrij algemeen bekend (in ieder geval onder notarissen). Het Nederlandse notariaat en het kadaster…

Lees meer

Valkuilen bij raadpleging van de basisregistratie kadaster

Dutmer, Edith | 2016

Medium VGR 2016/1 De Nederlandse openbare registers kennen een zogenaamd ‘negatief stelsel’, hetgeen kort gezegd inhoudt dat hetgeen in de openbare registers wordt aangetroffen, niet per se overeenstemt met de (juridische) werkelijkheid. Dat wij in Nederland een negatief stelsel kennen is vrij algemeen bekend (in ieder geval onder notarissen). Het Nederlandse notariaat en het kadaster…

Lees meer

Retentierecht versus hypotheekrecht

Dutmer, Edith | 2015

Medium VGR 2015-1 Het recht van hypotheek is een beperkt recht dat aan de houder daarvan het recht geeft om het verbonden goed in het openbaar te verkopen, indien de schuldenaar in verzuim is met hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt. Dit recht is daarmee een van de meest sterke rechten die een schuldeiser…

Lees meer

Retentierecht versus hypotheekrecht

Dutmer, Edith | 2015

Medium VGR Het recht van hypotheek is een beperkt recht dat aan de houder daarvan het recht geeft om het verbonden goed in het openbaar te verkopen, indien de schuldenaar in verzuim is met hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt. Dit recht is daarmee een van de meest sterke rechten die een schuldeiser ten…

Lees meer

Meewerken aan wanprestatie

Dutmer, Edith | 2014

Medium VGR 2014-5 De Hoge Raad deed op 28 maart jl.een uitspraak1 over de vraag of het meewerken aan wanprestatie een onrechtmatige daad oplevert. Een uitspraak die past in de eerdere rechtspraak van de Hoge Raad op dit punt2 en toch ook weer nieuwe inzichten levert. Hieronder worden de betreffende casus en de uitspraak kort…

Lees meer

Reparatiewetgeving ‘Vormerkung’

Dutmer, Edith | 2014

Medium VGR In artikel 7:3 Burgerlijk Wetboek (BW) is de mogelijkheid opgenomen om de koop van een registergoed in te schrijven in de openbare registers (de zogenaamde ‘Vormerkung’). Daarmee is de koper gedurende een periode van zes maanden beschermd tegen (onder meer) faillissement of beslag op het gekochte registergoed, indien in die periode ook de…

Lees meer

Vergoeding waarde erfpacht en/of opstallen na beëindiging

Dutmer, Edith | 2013

Medium VGR Bij het vestigen van een recht van erfpacht besteden partijen vaak veel tijd aan bijvoorbeeld de vraag hoe hoog de (al dan niet periodieke) vergoeding moet zijn die de erfpachter aan de grondeigenaar moet betalen, aan de vraag voor welke periode het erfpachtrecht wordt gevestigd en over de wijze van gebruik die aan…

Lees meer

Beschikkingsbevoegdheid in het nieuw huwelijksvermogensrecht

Dutmer, Edith | 2012

Medium VGR 2012/01 Notarieel recht Bij overdracht van goederen moet sprake zijn van een geldige titel en levering door een persoon die bevoegd is over het betreffende goed te beschikken, aldus artikel 84 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Is sprake van overdracht van een registergoed, dan vindt levering plaats door middel van…

Lees meer

Tuchtrecht versus civiel recht

Dutmer, Edith | 2012

Medium VGR Recent is een uitspraak gepubliceerd van het Hof Amsterdam van 24 mei 2011, welke uitspraak verstrekkende gevolgen heeft voor de (notariële) rechtspraktijk. Volledige publicatie

Lees meer

Waarde, grondslag en tegenprestatie

Dutmer, Edith | 2011

Medium Vastgoedrecht 2011-3 Bij iedere overdracht van onroerende zaken of van rechten waaraan die zaken zijn onderworpen moet aandacht worden besteed aan de vraag of overdrachtsbelasting, dan wel omzetbelasting moet worden afgedragen, of dat beide belastingen verschuldigd zijn. Zodra die vragen zijn beantwoord volgt de vraag over welke grondslag die belasting(en) moeten worden berekend. Geregeld…

Lees meer

Bijzondere lasten en beperkingen

Dutmer, Edith | 2011

Medium VGR 2011/5 Notarieel Recht Het eerste artikel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) meldt dat ‘koop’ de overeenkomst is waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen. Iedereen gaat vrijwel dagelijks koopovereenkomsten aan (de boodschappen bij de supermarkt en tanken…

Lees meer

Juridische instrumenten bij parkbeheer

Dutmer, Edith | 2010

Medium Vastgoedrecht 2011-1 Het komt nogal eens voor dat een (opvolgend) koper op enig moment meent niet meer te hoeven bijdragen aan de kosten van het parkbeheer omdat hij vindt dat het beheer niet goed wordt uitgevoerd. Geregeld moet de rechter zich buigen over de vraag in hoeverre deze eigenaar toch gebonden is aan de…

Lees meer

Executoriale verkoop van onroerende zaken via internet

Dutmer, Edith, Ritsema, Theo | 2010

Medium JBN 2010/30 1. Inleiding De impact van het internet op onze samenleving behoeft nauwelijks enige toelichting. Op het gebied van verkoop van roerende zaken gebruiken banken, veilinghuizen en curatoren internet al een aantal jaren, terwijl op het gebied van huizen – in de sfeer van de vrijwillige verkoop – dat al evenzeer het geval…

Lees meer