Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Annotatie voor het tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht

2020

Schadevergoeding bij subsidiebeëindiging

Medium: Jurisprudentie Bestuursrecht 28 januari 2020, afl. 1

Langdurige subsidierelaties kunnen op grond van artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) alleen worden beëindigd door de subsidieverlener als aan de subsidieontvanger een redelijke termijn wordt gegund. Die termijn is bedoeld om de subsidieontvanger in staat te stellen om vanwege de subsidierelatie aangegane langdurige subsidieverplichtingen af te kunnen wikkelen. Artikel 4:51 van de Awb voorziet niet in een mogelijkheid tot vergoeding van schade als gevolg van de beëindiging van een subsidierelatie. Uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 oktober 2019 volgt dat onder omstandigheden toch een verplichting kan ontstaan voor de subsidiegever tot vergoeding van schade.

Volledig artikel

Publicaties