Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Beschikkingsbevoegdheid in het nieuw huwelijksvermogensrecht

2012

Medium

VGR 2012/01 Notarieel recht

Bij overdracht van goederen moet sprake zijn van een geldige titel en levering door een persoon die bevoegd is over het betreffende goed te beschikken, aldus artikel 84 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Is sprake van overdracht van een registergoed, dan vindt levering plaats door middel van een notariële akte. Het is daarbij de taak van de notaris te controleren of sprake is van een geldige titel en of ten aanzien van dat registergoed sprake is van beschikkingsbevoegdheid bij degene die het registergoed overdraagt.

Volledige publicatie

Publicaties