Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

De Crisis- en herstelwet, experiment om te versnellen

2010

Medium

Gemeentestem 2010/42

In navolging van de Raad van State heeft de Eerste Kamer forse kritiek geuit op het wetsvoorstel CHW. Niettemin is het wetsvoorstel – in tegenstelling tot hetgeen bij zoveel weerstand gebruikelijk is – na de val van het kabinet Balkenende IV niet controversieel verklaard. Op 16 maart jl. is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer met 48 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Voorafgaand aan de stemming zijn een groot aantal moties ingebracht. Enkele daarvan zijn aangenomen, hetgeen geen consequenties heeft voor de wetstekst.

De CHW is een product van het ministerie van Algemene Zaken. In ieder parlementair stuk benadrukt de regering het doel van de CHW: een instrument om de economische crisis te bestrijden en te werken aan duurzaamheid en economisch herstel door de versnelling en vereenvoudiging van ruimtelijke procedures met minder juridische risico’s. In de literatuur en voornamelijk tijdens de behandeling van de CHW in de Eerste Kamer, heeft men zich afgevraagd of de CHW wel tot versnelling en vereenvoudiging van ruimtelijke procedures zal leiden. Hoewel de regering ook in haar laatste stuk aan de Eerste Kamer bleef benadrukken dat de CHW de besluitvorming beoogt te versnellen, benadrukte de regering daarin voor het eerst dat de CHW een experimenteel karakter heeft. De precieze effecten van een aantal maatregelen zullen volgens de regering pas blijken bij invoering in de praktijk.

Publicaties