Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Faillissementsrecht in vogelvlucht

2012

Medium

Vakblad Financiële Planning nr. 5

In dit artikel zal ik de hoofdlijnen van het faillissementsrecht schetsen, waarbij ik mij met name richt op faillissementen van natuurlijke personen. In het verlengde daarvan ligt de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen, waarbij ik eveneens stilsta. De derde insolventieprocedure die ook tot het faillissementsrecht behoort, de surseance van betaling, valt buiten het bestek van dit artikel en wordt dus niet besproken.

Volledige publicatie

Publicaties