Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Fusie Zeeuwse ziekenhuizen

2009

Medium

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2009, afl. 4, pp. 277-280

De fusietendens in de zorg is nog volop aanwezig en de beoordeling van fusies door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bereikte onlangs een hoogtepunt met het besluit van de NMa inzake de fusie van de Stichting Ziekenhuis Walcheren en de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen. Hoewel de NMa constateerde dat de mededinging door de fusie op significante wijze zou worden belemmerd, met name omdat een monopoliepositie in het leven wordt geroepen, kreeg de fusie toch groen licht, omdat deels aangetoond was en door het opleggen van voorwaarden gewaarborgd was dat de fusie zou leiden tot dusdanige efficiëntieverbeteringen dat de mededingingsbezwaren werden weggenomen. In dit besluit heeft de NMa voor het eerst in haar bestaan een efficiëntieverweer gehonoreerd en op grond daarvan vergunning verleend voor een fusie. Dit is niet verbazingwekkend, omdat de mogelijkheid om bij de beoordeling van een fusie een efficiëntieverweer mee te wegen, pas bestaat sinds eind 2007 het toetsingscriterium bij fusies in de Mededingingswet (Mw) is gewijzigd.

Het besluit heeft tot uiteenlopende commentaren geleid, waarbij met name de vraag werd gesteld of de NMa publieke belangen heeft meegewogen terwijl dit niet tot haar taak zou behoren. De commentaren zijn voor ons aanleiding om het NMa besluit nader te bekijken. Na een korte bespreking van de inhoud van het besluit, zullen wij de rol van de publieke belangen in de mededingingsrechtelijke beoordeling door de NMa nader bekijken, waarbij ook de betekenis van dit besluit voor de gehele zorgsector zal worden belicht.

Publicaties