Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Is de wegbeheerder aansprakelijk voor voorwerpen op de weg?

2017

Medium

De Gemeentestem | 2017/90

In de wet is bepaald dat de wegbeheerder (het verantwoordelijke overheidslichaam) moet zorgen dat de openbare weg in goede staat verkeert. Verkeert de openbare weg in een gebrekkige toestand en ontstaat daardoor schade, dan is de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk. Maar wat wordt verstaan onder de openbare weg en hoever strekt dat begrip?
Recentelijk heeft de Hoge Raad zich over deze vraag uitgelaten in een zaak waarin de vraag centraal stond of een wegbeheerder (in dit geval een gemeente) ingevolge artikel 6:174 BW aansprakelijk is voor schade die de benadeelde heeft geleden als gevolg van het feit dat zij is gestruikeld over elektriciteitskabels die op de openbare weg lagen.

Volledige publicatie

Publicaties