Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Nysingh heeft haar kennis en kunde met betrekking tot onderwijsinstellingen gebundeld in de Marktgroep Onderwijs. Vanuit verschillende secties en met verschillende expertises werken onze juridische specialisten in de Marktgroep Onderwijs samen. Op die manier snijden wij onze hoogwaardige kennis toe op uw specifieke situatie. Zo zijn wij partner in business voor onze onderwijsklanten en ervaringsdeskundige in de onderwijsmarkt.

Juridisch expert op onderwijsgebied

Het werken voor onderwijsinstellingen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Onderwijsinstellingen zijn complexe organisaties vanwege de vele relaties die zij hebben (bijvoorbeeld met het ministerie, onderwijsinspectie, ouders en leerlingen, personeel etc.). De advocaten en notarissen van Nysingh kennen de relevante onderwijswet- en regelgeving, de wijze waarop onderwijsinstellingen zijn georganiseerd én de markt en het krachtenveld waarin onderwijsinstellingen (dienen te) opereren. Al deze kennis nemen zij mee in advisering en benadering van concrete zaken.

Onze juridisch specialisten zijn op de hoogte van:

 • de specifieke bevoegdheidsverdeling binnen een onderwijsinstelling;
 • de bestuurlijke verhoudingen binnen een onderwijsinstelling;
 • het opereren in een door openbaarheid en transparantie gedomineerde omgeving;
 • de maatschappelijke verantwoordelijkheid, ethiek en integriteit die van onderwijsinstellingen gevraagd wordt.

Betrokken bij uw instelling

Nysingh staat al vele jaren diverse grote, kleine en gecombineerde onderwijsinstellingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo (beroepseducatie en volwassenenonderwijs), het hbo en het speciaal onderwijs bij.

Ook gemeenten staan wij bij als het gaat om het voorkomen van geschillen en begeleiding bij procedures rond de (schending van de) Leerplichtwet (School inschrijfplicht, geregelde schoolgang/ thuiszitters/ (on)geoorloofd (ziekte)verzuim).

Meer informatie

Nysingh kan u bij verschillende juridische thema’s ondersteunen. Denk hierbij aan:

 • Diverse collectieve en individuele arbeidsrechtelijke thema’s zoals ontslag, disfunctioneren en wangedrag, mobiliteit, ziekte en arbeidsongeschiktheid, flexibiliteit, uitleg cao en diverse reglementen (klachtenprocedure, social media gebruik, bezwaarprocedure, gewenste omgangsvormen, communicatie met gescheiden ouders, leerlingenstatuut, etc);
 • Verbetering kwaliteit en scheiding van bestuur en toezicht, (advisering over) statutenwijzigingen;
 • Onderwijshuisvesting (bijvoorbeeld de gevolgen en mogelijkheden bij dalende leerlingaantallen);
 • Medezeggenschap
 • Klachten en claims van ouders en leerlingen en geschillen rond de leerplichtwet;
 • Aansprakelijkheidsrecht;
 • Privacy en digitalisering van het onderwijs;
 • Contracteren met leveranciers;
 • Samenwerkingsconstructies tussen onderwijsinstellingen en/of met private partijen;
 • Aanbestedingsrechtelijke kwesties;
 • Onderwijsrechtelijke vragen rond (terugvordering van) bekostiging en naleving van de Onderwijswetten en toezicht daarop door de Onderwijsinspectie en (voorkomen van) sancties;
 • Intellectuele eigendomskwesties (denk aan filmpjes en foto’s op de website van de school).

Naast advisering en begeleiding van procedures verzorgen wij regelmatig trainingen en workshops voor directies, juristen, management, HRM-ers, beleidsmedewerkers etc. over diverse actuele onderwerpen. Daarnaast publiceren we geregeld artikelen in het tijdschrift SchoolManagementTotaal.

Meer weten? Wij denken graag met u mee en praten u graag bij. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze onderwijsspecialisten of u aanmelden voor een van onze whitepapers of nieuwsbrieven.