Op 21 mei jongstleden heeft minister De Jonge (BZK) aan de Tweede Kamer de handreiking ‘Algemene erfpachtbepalingen voor gemeentelijke erfpacht bij particuliere woonbestemmingen’ gestuurd.

Deze handreiking is gebaseerd op een onderzoek naar algemene bepalingen die gemeenten hanteren bij uitgifte in erfpacht. De handreiking is opgesteld om te helpen bij het creëren van meer eenduidigheid bij het toepassen van erfpacht door gemeenten en de rechten van erfpachters beter te borgen. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken indien ze nieuwe algemene erfpachtbepalingen opstellen. Minister De Jonge wil bij de gemeenten die al erfpachtbeleid voeren er op aandringen dit toetsingskader naast de bestaande algemene erfpachtbepalingen te leggen.

 

De handreiking is bedoeld voor gemeenten die erfpacht voor particuliere woningen hebben of overwegen erfpachtbeleid te gaan voeren. De handreiking helpt bij het opstellen van evenwichtige algemene bepalingen waarbij voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van particuliere erfpachters.

 

In zijn brief merkt minister De Jonge op dat particulieren erfpacht als ingewikkeld kunnen ervaren en dit speelt met name wanneer er binnen de looptijd van het erfpachtrecht is afgesproken dat er wijzigingen van de financiële voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Het goed en ruim op tijd informeren van erfpachters, het in begrijpelijk Nederlands uitleggen van de erfpachtvoorwaarden en het bieden van een laagdrempelige wijze van rechtsbescherming is van groot belang. In de handreiking wordt aan de hand van de begrippen rechtsbescherming, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, transparantie en participatie toegelicht hoe in de erfpachtbepalingen aan deze vijf onderdelen aandacht kan worden gegeven.