Demissionair Minister Schouten heeft de nieuwe pachtnormen bekendgemaakt die op 1 juli 2021 van kracht worden.

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen vastgesteld voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen. De hoogst toelaatbare pachtprijzen – ook wel pachtnormen genoemd – zijn voor 2021 berekend op basis van de bedrijfsresultaten van (middel)grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2015-2019.

Nieuwe regionormen

Nederland is onderverdeeld in 14 zogenaamde pachtprijsgebieden, en voor elk van deze gebieden worden de pachtnormen individueel berekend: de regionormen. De herberekening voor 2021 heeft in 8 van de 14 pachtprijsgebieden geleid tot een lagere pachtnorm dan in 2020. In vier gebieden blijft de afname beperkt tot maximaal 5%, en in vier gebieden is de afname groter dan 10%; met 14% is de daling het grootst voor de Veenkoloniën en Oldambt. In zes pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen in 2021 hoger dan ze waren in 2020. De stijgingen lopen uiteen van 2% in Bouwhoek en Hogeland en Zuid-Limburg, tot 16% in de IJsselmeerpolders en 25% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Nieuwe veranderpercentages

Naast de nieuwe regionormen, is er voor iedere regio ook een nieuw veranderpercentage. Dit is het percentage waarmee de pachtprijs van lopende pachtovereenkomsten verhoogd of verlaagd mag worden. Deze herziening gaat automatisch in met ingang van het pachtjaar volgende op het tijdstip waarop de nieuwe pachtnormen in werking zijn getreden. Voorwaarde voor herziening conform de nieuw vastgestelde veranderpercentages is dat de pachtovereenkomst gesloten is vóór 1 september 2007. Voor jongere pachtovereenkomsten geldt voor herziening van de pachtprijs de nieuwe regionorm.

 

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los bouw- en grasland:

Nieuwe regionorm, oude regionorm en veranderpercentage per pachtprijsgebied voor los tuinland:

Hoogst toelaatbare pachtprijs (euro per hectare) bedrijfsgebouwen naar aard van het bedrijf:

Pachtprijs, regionorm en goedkeuring

Zoals bekend, dient een pachtovereenkomst binnen twee maanden na het aangaan daarvan ter goedkeuring aan de Grondkamer te worden gezonden. Zo lang geen goedkeuring is verkregen, kan de verpachter geen betaling van de pachtprijs vorderen. De Grondkamer toetst onder meer of de overeengekomen pachtprijs niet hoger is dan de pachtnorm. Is dat wel het geval, dan verlaagt de Grondkamer de pachtprijs tot het bedrag van de pachtnorm.

Uitzonderingen

De pachtnormen gelden niet voor pacht van geringe oppervlakten, teeltpacht en geliberaliseerde pacht voor zes jaar of korter.