Vorige week donderdag gaf Jessica de Roos de online pachtcursus ‘Actualiteiten pachtrecht’. De enthousiaste deelnemers (o.a. rentmeesters en overheidsjuristen) werden meegenomen in de actuele ontwikkelingen op het gebied van het pachtrecht.

Tijdens de online pachtcursus kwamen diverse facetten van het pachtrecht aan bod. Zoals het ontstaan en de beëindiging van de pachtovereenkomst, de (on)mogelijkheden van een glyfosaatverbod, de verdeling van fosfaatrechten en de beloofde nieuwe pachtwetgeving.

Kwalificatie van pachtovereenkomsten

Allereerst  kwam tijdens de online pachtcursus aan bod wanneer een overeenkomst gekwalificeerd moet worden als pacht. Dus wanneer is een overeenkomst een pachtovereenkomst (en wanneer niet)? Is bij de beoordeling de partijbedoeling relevant? En van welke pachtsoort is sprake?

 

Duurzaam beheer en glyfosaatverbod

Vervolgens besteedde Jessica aandacht aan de bescherming van natuur en duurzame landbouw. In de praktijk wensen verpachters steeds vaker verplichtingen in het contract op te nemen ten behoeve daarvan. Denk bijvoorbeeld aan een glyfosaat- of bemestingsverbod. Dergelijke bepalingen zijn (vooralsnog) slechts onder omstandigheden toegestaan.

 

Fosfaat- en stikstofrechten 

Inmiddels is de nodige jurisprudentie verschenen over de verdeling van fosfaatrechten. In beginsel zijn fosfaatrechten van de pachter. In bepaalde gevallen komen deze echter aan de verpachter toe. Jessica besprak verschillende situaties. Ook ging zij in op het verhandelen van fosfaatrechten en eventuele aanspraken indien sprake is van een opfokovereenkomst. Uitgangspunt bij opfokovereenkomsten is dat de fosfaatrechten toekomen aan de houder van de dieren. Eigendom van het vee is niet vereist. Of ook stikstofrechten tussentijds verhandelbaar zijn, valt te betwijfelen. Rechtspraak hierover zal moeten worden afgewacht.

 

Pachtbeëindiging, medepacht en goedkeuring Grondkamer

Ver besprak Jessica een casus waarbij hectarepacht werd beëindigd vanwege tekortkomingen. De pachtkamer oordeelde dat de pachter moet ontruimen, maar dat hij de onderhoudskosten niet hoeft te vergoeden. Ook ging Jessica in op een casus waaruit de (strenge) eisen voor medepacht blijken. Een gebrek aan relevante opleiding en beperkte ervaring boden volgens het hof onvoldoende waarborgen voor een behoorlijke bedrijfsvoering. Het verzoek om medepacht werd daarom afgewezen. Daarna werd stilgestaan bij goedkeuring van de Grondkamer. Zowel het verzoek tot goedkeuring van een ontwerp-pachtovereenkomst (art. 7:324 lid 4 BW) werd besproken, als de verplichte inzending binnen twee maanden aan de grondkamer ter goedkeuring (art. 7:321 BW).

 

Nieuwe pachtregelgeving

Tot slot stond Jessica stil bij de langverwachte nieuwe pachtwetgeving. Verschillende initiatieven voor een nieuwe inrichting van het pachtstelsel hebben inmiddels de revue gepasseerd. Op 27 januari 2021 verklaarde de Tweede Kamer het pachtbeleid “controversieel”. Een pachtwetsherziening wordt daarmee overgelaten aan een nieuwe minister in een nieuw kabinet.

 

Terugkijklink en presentatie

Alle deelnemers ontvangen per e-mail automatisch de terugkijklink en de presentatie van de online pachtcursus.

 

Heeft u niet deelgenomen maar wel interesse in de terugkijklink en de presentatie? Meld u dan alsnog aan. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar macy.groenendaal@nysingh.nl  of bel 088 – 752 02 37. De kosten bedragen € 150,- (excl. BTW).

 

Op de hoogte blijven? 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het pachtrecht? Meld u dan aan voor notificaties van ons nieuwe pachtblog via www.pachtblog.nl!

 

Wij danken alle deelnemers voor het kijken en hopen u binnenkort (weer) te kunnen treffen.