Een zaak beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied. Wij dus ook niet.

Ambtenarenrecht

Provincies, Gemeenten, Politieregio’s, Openbaar onderwijs­instellingen, Waterschappen; ze hebben allemaal te maken met het ambtenarenrecht. De overheid kent eigen ontslagprocedures, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en pensioenregelingen. Ook vragen trajecten als goede personeelszorg en doordacht integriteitsbeleid veel aandacht binnen overheidsinstellingen. En of het nu gaat om het formuleren van beleid of het begeleiden bij ontslag, disfunctioneren of ziekte, de specialisten van Nysingh weten er meer van.


Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. Dat lijkt ver weg, maar voor een aantal veel voorkomende personele kwesties vraagt de komst van de WNRA nu al tactische keuzes van u. Zoals voor disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, disciplinaire sancties en reorganisaties.

Lees verder…


Disfunctionerende ambtenaar

Als een ambtenaar niet goed functioneert, kan hij worden ontslagen op grond van ‘ongeschiktheid of onbekwaamheid’. De rechter stelt specifieke eisen aan de onderbouwing van een ontslag op die grond. De conclusie moet zijn gebaseerd op concrete gedragingen van de ambtenaar, de ambtenaar moet op zijn gedrag zijn aangesproken en hij moet een verbeterkans hebben gekregen. Dit alles moet door de werkgever aannemelijk worden gemaakt. Bij disfunctioneren is een goede dossieropbouw dus cruciaal.


Integriteit

Aan ambtenaren worden hoge eisen van integriteit gesteld. Naast de ambtelijke rechtspositieregelingen hebben veel overheidswerkgevers nadere regels opgesteld waarin het integriteitsbeleid is vastgelegd. Schendt de ambtenaar die regels, dan is sprake van plichtsverzuim waarvoor een disciplinaire maatregel kan worden opgelegd. Soms is de integriteitsschending zo ernstig dat strafontslag gerechtvaardigd is. Gezien de grote gevolgen van strafontslag voor de ambtenaar dient de voorbereiding van een dergelijk besluit zeer zorgvuldig te gebeuren.


Arbeidsongeschiktheid

De re-integratie van een arbeidsongeschikte ambtenaar moet met zorg gebeuren. Als terugkeer in de eigen functie niet meer mogelijk is, moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om de ambtenaar te herplaatsen in passende arbeid. De ambtenaar die door ziekte niet kan werken, heeft recht op doorbetaling van bezoldiging. Indien de zieke ambtenaar echter niet meewerkt aan de re-integratie, kan soms de doorbetaling van de bezoldiging worden gestaakt. Voor het ontslag van een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte ambtenaar gelden specifieke regels.


Johanneke Liebrand in editie ‘De Verleiders’ Magna Charta Magazine

In deze editie gaat Johanneke in op de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). Wat verandert er? Welke impact hebben deze veranderingen en waar ontstaan spanningen omdat het civiele arbeidsrecht / burgerlijk wetboek op een paar essentiële ambtelijke rechtspositionele mogelijkheden geen antwoord heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ambtelijk tuchtrecht met het voorwaardelijke strafontslag en de aanstelling bij wijze van proef. Ook de samenloop van de Wettelijke Transitievergoeding en het Boven- en Nawettelijke werkloosheidsuitkeringen systeem komt aan bod.

Lees meer

Rechtsgebieden